Thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 4/2024 với nội dung tuyên truyền “Triển khai công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp”.

Ngày 28 tháng 03/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận (Đài PTTH Bình Thuuận) thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 04 để tuyên truyền hoạt động của ngành trong tháng theo kế hoạch. Nội dung chuyên mục tập trung tổ chức ghi hình thực tế tại Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hồng Sơn, Công ty CP Tazon về hoạt động và công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị Phỏng vấn đại diện lãnh đạo các đơn vị nội dung phỏng vấn xoay quanh các vấn đề: Công tác về quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp an toàn cháy nổ, lao động trong sản xuất tại đơn vị Những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp an toàn cháy nổ, lao động trong sản xuất tại đơn vị trong thời gian qua. Nội dung chuyên mục tuyên truyền này sẽ được phát trên sóng Đài PTTH Bình Thuận vào lúc 9 giờ 00 phút thứ bảy ngày 06/4/2024 và được phát lại 9 giờ 00 ngày thứ bảy ngày 13/4/2024 hoặc xem lại chuyên mục tại website Đài PTTH Bình Thuận www.binhthuantv.vn tại mục Chuyên mục Công Thương. Phòng Quản trị hành chính

Xem chi tiết

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 21/02/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 10-NQ/TU). Sau khi thảo luận, Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt một số kết quả tích cực, nổi rõ là: (1) Hạ tầng số được quan tâm đầu tư. Hệ thống truyền dẫn cáp quang, mạng internet băng rộng, di động và cố định đã phủ đến 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành triển khai mở rộng phạm vi kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã và hỗ trợ đồng thời giao thức IPv4/IPv6. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được đầu tư mở rộng, hoàn thiện đến cấp xã. (2) Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành từng bước được xây dựng, phát triển và đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả. Các hệ thống thông tin, nền tảng số được tập trung triển khai thực hiện và vận hành. (3) Triển khai Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết (IOC Phan Thiết), thí điểm vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Thuận (IOC Bình Thuận), ứng dụng CDS Bình Thuận trên các thiết bị di động thông minh (điện thoại di động, máy tính bảng…) cung cấp nhiều tiện ích cho người dân, tăng cường việc tương tác giữa chính quyền và người dân trên môi trường số. (4) Phát triển các dịch vụ thanh toán trực tuyến, ngân hàng số với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử với hạ tầng của các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các đơn vị cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. (5) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt được quan tâm thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đáng lưu ý là: (1) Công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức để tạo thói quen sử dụng dịch vụ số còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến về chuyển đổi số còn thấp, nhất là vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. (2) Kết quả chuyển đổi số trong 02 năm qua trên một số ngành, lĩnh vực chưa rõ nét, tốc độ chuyển đổi chậm, chưa chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ. Việc thực hiện một số chỉ tiêu của Nghị quyết đạt tỷ lệ thấp. (3) Việc số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp chưa đi vào chiều sâu. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp tỉnh còn hạn chế nhiều quy trình nghiệp vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị chưa có các nền tảng số để nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc chuyển đổi số chưa giúp cải thiện, nâng cao các chỉ số xếp hạng cấp tỉnh như: PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS.... Cơ sở dữ liệu để phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, dân cư chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. (4) Hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tỉnh ủy cũng đã xác định một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: (1) Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa đầy đủ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU có lúc, có nơi còn lúng túng. (2) Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số còn thấp. (3) Nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế chưa có các chính sách hấp dẫn để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi số và thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 10- NQ/TU với quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt qua thách thức, hành động quyết liệt hơn nữa phát huy nội lực, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số đạt hiệu quả hơn. Tỉnh ủy thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới như sau: - Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, “chuyển đổi tư duy số”, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tính cấp thiết của chuyển đổi số trong thời đại ngày nay vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiêp tham gia chuyển đổi số. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng, chú trọng đúng mức công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, giao tiếp với chính quyền qua môi trường số. - Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng, ban hành cấu trúc số hóa đồng bộ, liên thông của tỉnh đảm bảo hệ thống các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia thường xuyên, vận hành thông suốt, hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các ứng dụng số thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, nhất là các lĩnh vực: Quy hoạch, tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng,… tạo tiền đề cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng theo quy định và thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ với CSDL quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện, phát triển IOC Phan Thiết xây dựng lộ trình chính thức vận hành IOC tỉnh triển khai nhân rộng mô hình đầu tư đưa vào hoạt động IOC La Gi và các huyện trên địa bàn tỉnh. Cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện của tỉnh trong đó, bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng số, CSDL chuyên ngành và ứng dụng chuyển đổi số. KLTU2024_sk 02 nam NQ10.TU_Chung (1) 4 Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến. Tăng cường chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. - Thứ ba, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ, của tỉnh nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số. - Thứ tư, thường xuyên kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh, gắn với hoạt động của mạng lưới sự cố máy tính quốc gia. Tăng cường đầu tư trang thiết bị để xử lý kịp thời, hiệu quả những sự cố mất an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. - Thứ năm, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý doanh nghiệp, người lao động, người dân về chuyển đổi số. Kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin thu hút nguồn nhân lực có chất lượng để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi số./. Đặng Trung Thái - Giám đốc TTKC&ampXTTM

Xem chi tiết

Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai”

Triển khai Quyết định số 2360/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023, trong đó có phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm cho Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai” (Đơn vị thụ hưởng), với kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng. Qua thời gian triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2023 và đơn vị thụ hưởng đã đầu tư 01 máy chiết rót đóng chai tự động đúng theo nội dung đề án được duyệt, lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công đưa vào sản xuất Sáng ngày 28/11/2023, Trung tâm Khuyến công &amp Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận đã chủ trì mời Sở Công Thương Bình Thuận, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân dân phường Phú Hài và Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” tại Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai. Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công &amp Xúc tiến thương mai tỉnh Bình Thuận. Việc đầu tư ứng dụng máy chiết rót đóng chai tự động trong dây chuyền chế biến nước mắm mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm sức lao động, tăng năng suất, đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm của Hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết”

Triển khai Quyết định số 2360/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023, trong đó có phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm cho Hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết” (Đơn vị thụ hưởng), với kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng. Qua thời gian triển khai thực hiện Hợp đồng số 104/HĐ-CTĐP ngày 17 tháng 10 năm 2023 giữa Cục Công Thương địa phương với Trung tâm Khuyến công &amp Xúc tiến thương mải tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2023 và sau khi đơn vị thụ hưởng đã đầu tư 01 máy chiết rót tương ớt 4 vòi 5 lít kèm hệ thống siết nắp đúng theo nội dung đề án được duyệt, lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công đưa vào sản xuất Sáng ngày 24/11/2023, Trung tâm Khuyến công &amp Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận đã chủ trì mời Sở Công Thương Bình Thuận, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân dân xã Tiến Thành và Hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” tại Hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết. Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công &amp Xúc tiến thương mai tỉnh Bình Thuận. Việc đầu tư ứng dụng máy chiết rót tương ớt 4 vòi 5 lít kèm hệ thống siết nắp trong dây chuyền sản xuất tương mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng năng suất sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm tương, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao hơn, tạo sự yên tâm cho người dân khi sử dụng. Tăng giá trị sản xuất công nghiệp và góp phần phát triển công nghiệp nông thôn. Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế An Bình”

Triển khai Quyết định số 2360/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023, trong đó có phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm cho Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế An Bình” (Đơn vị thụ hưởng), với kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng. Qua thời gian triển khai thực hiện Hợp đồng số 89/HĐ-CTĐP ngày 28 tháng 9 năm 2023 giữa Cục Công Thương địa phương với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mải tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2023 và sau khi đơn vị thụ hưởng đã đầu tư 08 Nồi chiên chân không đúng theo nội dung đề án được duyệt, lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công đưa vào sản xuất Sáng ngày 17/11/2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận đã chủ trì mời Sở Công Thương Bình Thuận, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh, Ủy ban nhân dân xã Đức Hạnh và Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế An Bình tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” tại Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế An Bình. Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công &amp Xúc tiến thương mai tỉnh Bình Thuận. Việc đầu tư ứng dụng nồi chiên chân không trong chế biến thực phẩm mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tăng năng suất sản xuất trong chế biến nông sản, nâng cao chất lượng sản phẩm và lợi nhuận của đơn vị, góp phần tăng ngân sách địa phương, tăng thu nhập cho người lao động và cơ sở ngày càng vững mạnh hơn trong thời kỳ hội nhập. Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Hội chợ Thương mại sản phẩm nông sản và OCOP tỉnh Tiền Giang năm 2023

Tối 10-11-2023, tại Quảng trường Hùng Vương (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại sản phẩm nông sản và OCOP tỉnh Tiền Giang năm 2023. Lễ Khai mạc Hội chợ Hội chợ thương mại sản phẩm nông sản và OCOP tỉnh Tiền Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17-11-2023, với quy mô 250 gian hàng của các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trang trại, gia trại, các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài tỉnh Hội Nông dân các huyện, thành, thị Hội Sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh các đơn vị, cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng vật tư, dịch vụ nông nghiệp trong và ngoài tỉnh… Ngoài các gian hàng của hội viên, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hội chợ còn có sự tham gia của 8 Hội Nông dân các tỉnh thành trên khắp cả nước. Gian hàng chung của tỉnh tại Hội chợ Tham dự “Hội chợ Thương mại sản phẩm nông sản và OCOP tỉnh Tiền Giang năm 2023” lần này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân (thuộc Hội Nông dân tỉnh) tổ chức 02 gian hàng chung của tỉnh để trưng bày giới thiệu các sản phẩm: Các sản phẩm nông sản, thanh long tươi các loại, bưởi, táo, gạo, các sản phẩm chế biến từ trái thanh long, hải sản chế biến, nước mắm,…Thông qua Hội chợ này nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lợi thế của tỉnh, các sản phẩm nông sản, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đến đối tác trong và ngoài nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh thành trong khu vực, đẩy mạnh xuất khẩu và kêu gọi đầu tư. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. Khách tham quan Gian hàng chung của tỉnh Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2023 tại Thành phố Cần Thơ

Sáng 02/11, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (CPA) đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển”. Hội chợ, triển lãm diễn ra từ ngày 02-06/11. Lễ Khai mạc Hội chợ Hội chợ, triển lãm thu hút 350 gian hàng, bao gồm Triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển” với quy mô 100 gian hàng do các Sở, ban ngành thành phố, các lực lượng vũ trang, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia cùng với gian hàng danh dự của các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán của các nước như: Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc… Trong khuôn khổ sự kiện này, Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2023 với 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại của Việt Nam và quốc tế tham gia giới thiệu các ngành hàng: Máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, dây chuyền sản xuất, chế biến và các sản phẩm dùng trong công nghiệp - nông nghiệp Vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch Sản phẩm lâm nghiệp, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến từ nông sản, lâm sản, thủy sản Giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP Giống cây trồng, sản phẩm trái cây chất lượng, hiệu quả kinh tế cao Sản phẩm thương mại, hàng tiêu dùng phục vụ nông dân và nông thôn Ẩm thực và đặc sản vùng miền…Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong việc đẩy mạnh sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, gắn kết giữa các đơn vị - địa phương, doanh nghiệp - người tiêu dùng, cơ hội để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác kinh doanh… Gian hàng chung của tỉnh tại Hội chợ Tham dự “Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Việt Nam năm 2023” lần này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân (thuộc Hội Nông dân tỉnh) tổ chức 02 gian hàng chung của tỉnh để trưng bày giới thiệu các sản phẩm: Các sản phẩm nông sản, thanh long tươi các loại, táo, gạo, các sản phẩm chế biến từ trái thanh long, hải sản chế biến, nước mắm,…Thông qua Hội chợ này nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lợi thế của tỉnh, các sản phẩm nông sản, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đến đối tác trong và ngoài nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đẩy mạnh xuất khẩu và kêu gọi đầu tư. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. Các gian hàng tham gia tại Hội chợ Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Khai mạc Hội chợ OCOP Vùng Đông Bắc - Quảng Ninh 2023

Chiều ngày 25/10/2023, tại Cung hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (Đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội chợ OCOP Vùng Đông Bắc - Quảng Ninh 2023. (Hình Lễ Khai mạc Hội chợ) Hội chợ OCOP Vùng Đông Bắc - Quảng Ninh 2023 diễn ra cùng với chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh giới thiệu với đại biểu các tỉnh, thành phố và du khách về văn hoá, ẩm thực, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đồng thời nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh, hình thành “Điểm đến du lịch” phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm hàng hoá của nhân dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Hội chợ có quy mô hơn 300 gian hàng và chia ra thành nhiều khu vực: Khu giới thiệu nét văn hóa vùng miền, quảng bá danh thắng du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khu gian hàng triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và dịch vụ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh quá trình 60 năm hình thành và phát triển khu gian hàng các sản phẩm OCOP Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố trong nước khu giới thiệu các đại lý thương mại, doanh nghiệp đối tác dịch vụ kết nối các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng ra thị trường khu vực trưng bày, giới thiệu hàng thật - hàng giả nhằm tuyên truyền pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Hình ảnh tổng thể Hội chợ) Tham dự “Hội chợ OCOP Vùng Đông Bắc - Quảng Ninh 2023” lần này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã tổ chức 02 gian hàng chung của tỉnh để trưng bày giới thiệu các sản phẩm: Các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm chế biến từ trái thanh long, nước mắm,…Thông qua Hội chợ này nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lợi thế của tỉnh, các đến đối tác trong và ngoài nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh khu vực phía Bắc, đẩy mạnh xuất khẩu và kêu gọi đầu tư. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. (Các hình gian hàng chung của tỉnh)

Xem chi tiết

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại tỉnh Đăk Nông

Tối ngày 26/10/2023, tại Sân vận động cũ thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023. Đến tham dự lễ khai mạc, có Cục Trưởng Cục Công Thương địa phương - Ngô Quang Trung. Về phía tỉnh Đăk Nông có ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đại biểu, đại diện của các Sở Công Thương, đơn vị trực tiếp triển khai nhiệm vụ khuyến công, các tổ chức, doanh nghiệp của 15 tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên và một số địa phương. (Hình lễ khai mạc Hội chợ) Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung – Tây Nguyên năm 2023 được tổ chức nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023. Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong khu vực có cơ hội kết nối, liên kết và kết nối với các khu vực khác trong nước để phát huy được thế mạnh của mỗi tỉnh trong vùng. Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2023 có quy mô 300 gian hàng của khoảng 100 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành khu và cá địa phương khác trong cả nước cùng tham gia. (Hình gian hàng chung của tỉnh tại Hội chợ) Tham gia Hội chợ lần này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận tổ chức 02 gian hàng chung của tỉnh để trưng bày giới thiệu 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận, cụ thể như: hải sản chế biến, các sản phẩm từ trái thanh long, nước mắm, tinh bột nghệ, đũa sóng lá buông, tương cà, tương ớt...Thông qua Hội chợ này nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lợi thế của tỉnh, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến đối tác trong nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, đẩy mạnh xuất khẩu và kêu gọi đầu tư. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. (Hình khách tham quan gian hàng của tỉnh tại Hội chợ) Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Khai mạc Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023

Tối 19/10/2023, tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023 đã chính thức khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh. (Hình Lễ Khai mạc ) Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện, Sở Công Thương được giao chủ trì và phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức. Hội chợ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 19 - 25/10/2023). Hội chợ có khu trưng bày giới thiệu những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội chợ đã có trên 300 gian hàng của 200 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Hàng hóa tham gia hội chợ rất phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng trong tỉnh và du khách đến với tỉnh Bình Thuận. Không gian trưng bày, giới thiệu những thành tựu của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển là một trong những điểm nhấn của sự kiện thể hiện phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Hòa - Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban tổ chức hội chợ cho biết đây là hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Hội chợ cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp của các địa phương trong và ngoài tỉnh giới thiệu hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu, phối hợp liên kết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tạo không khí ngày hội, phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của nhân dân. (Ông Võ Văn Hoà - Giám đốc Sở Công thương phát biểu khai mạc Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023) Một số hình ảnh tại Hội chợ (hình gian hàng tại Hội chợ) Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang

Tối ngày 05/10/2023, tại đường Hoà Bình đoạn Công viên Chiến Thắng, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang. Sự kiện có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hậu Giang phối hợp tổ chức. (Hình khai mạc) Đến tham dự lễ khai mạc, có Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phan Thị Thắng có Cục Trưởng Cục Công Thương địa phương - Ngô Quang Trung. Về phía tỉnh Hậu Giang có lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu, đại diện của các Sở Công Thương, đơn vị trực tiếp triển khai nhiệm vụ khuyến công, các tổ chức, doanh nghiệp của 20 tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam và một số địa phương ngoài khu vực. Phát biểu tại buổi khai mạc Hội chợ, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam là sự kiện quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia năm 2023, trong chuỗi hoạt động ngành Công Thương cấp khu vực năm 2023 do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo tổ chức từ ngày 05/10/2023 đến ngày 11/10/2023 (Hình phát biều của Thứ trưởng) Hội chợ triển lãm diễn ra tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với quy mô 350 gian hàng đã thu hút được sự quan tâm đăng ký của hàng trăm đơn vị sự tham gia tích cực của các Sở Công Thương 20 tỉnh, thành phố trong khu vực và một số địa phương ngoài khu vực, nhằm giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đồng thời cũng là dịp cho các tổ chức, cá nhân quảng bá thương hiệu sản phẩm mở rộng thị trường và tìm hiểu truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh Hậu Giang. Tham dự khai mạc và tham gia Hội chợ lần này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận tổ chức 02 gian hàng chung của tỉnh để trưng bày giới thiệu 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận, cụ thể như: hải sản chế biến, các sản phẩm từ trái thanh long, nước mắm, tinh bột nghệ, đũa sóng lá buông,...Thông qua Hội chợ này nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lợi thế của tỉnh, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến đối tác trong nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh khu vực phía Nam, đẩy mạnh xuất khẩu và kêu gọi đầu tư. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. (Hình gian hàng HC) Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Khai mạc “Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023

Tối ngày 11/9/2023, tại thành phố Vĩnh Long, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khai mạc “Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023” (Hình Lễ Khai mạc Festival) “Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội không chỉ của tỉnh Vĩnh Long mà còn đối với cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua các chương trình, hoạt động tại Festival nhằm giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng các sản phẩm đặc trưng từng vùng miền góp phần tạo dựng uy tín các sản phẩm nông sản, đặc biệt là cây ăn trái mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Festival lần này có hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia với nhiều hoạt động hội thi, hội thảo và hội diễn. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại nghĩa. (Hình ảnh tổng thể) Tham dự “Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023” lần này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân (thuộc Hội Nông dân tỉnh) tổ chức 02 gian hàng chung của tỉnh để trưng bày giới thiệu các sản phẩm: Các sản phẩm nông sản, thanh long tươi các loại, táo, gạo, các sản phẩm chế biến từ trái thanh long, hải sản chế biến, nước mắm,…Thông qua Festival này nhằm quảng bá tiềm năng kinh tế, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm lợi thế của tỉnh, các sản phẩm nông sản, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đến đối tác trong và ngoài nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đẩy mạnh xuất khẩu và kêu gọi đầu tư. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. (hình gian hàng chung của tỉnh tại Festival) Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết