Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Thông tư số 14/2023/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Ngày 29/12/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BXD. về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hình: Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8. Quản lý, công bố giá xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9. Xác định giá xây dựng công trình

3. Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này

Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý sau:

· Đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2 điều 26 nghị định số 10/2021/NĐ-CP là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

· Giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, ca máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố.

· Đối với xác định giá vật liệu chưa có trong công bố giá địa phương hoặc đã có nhưng chưa phù hợp:

Thông tư số 14/2023/TT-BXD hướng dẫn chi tiết các tiêu chí lựa chon vật liệu và các nguồn thông tin để xác định giá vật liệu như: Báo giá của nhà sản xuất; Thông tin giá của công trình tương tự đã được thực hiện; đồng thời bổ sung thêm 03 nguồn thông tin làm cơ sở so sánh đánh giá:

+ Thông tin giá VL từ hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Thông tin từ Chứng thư thẩm định giá

+ Thông tin từ trang website của các cơ quan tổ chức có chức năng.

Đối với xác định giá thiết bị

Thông tư số 14/2023/TT-BXD, ngoài báo giá thì đồng thời bổ sung thêm các nguồn thông tin làm cơ sở so sánh đánh giá khi lựa chọn giá thiết bị như:

+ Thông tin giá thiết bị từ hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

+ Thông tin về giá theo ý kiến của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực với thiết bị đặc thù

+ Thông tin từ Chứng thư thẩm định giá

+ Thông tin từ trang website của các cơ quan tổ chức có chức năng.

· Thay đổi một số mẫu công bố nhân công và vật liệu...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024./.

 Phòng Tư Vấn