Thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 4/2024 với nội dung tuyên truyền “Triển khai công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp”.

Ngày 28 tháng 03/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận (Đài PTTH Bình Thuuận) thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 04 để tuyên truyền hoạt động của ngành trong tháng theo kế hoạch. Nội dung chuyên mục tập trung tổ chức ghi hình thực tế tại Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hồng Sơn, Công ty CP Tazon về hoạt động và công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị Phỏng vấn đại diện lãnh đạo các đơn vị nội dung phỏng vấn xoay quanh các vấn đề: Công tác về quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp an toàn cháy nổ, lao động trong sản xuất tại đơn vị Những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý an toàn vật liệu nổ công nghiệp an toàn cháy nổ, lao động trong sản xuất tại đơn vị trong thời gian qua. Nội dung chuyên mục tuyên truyền này sẽ được phát trên sóng Đài PTTH Bình Thuận vào lúc 9 giờ 00 phút thứ bảy ngày 06/4/2024 và được phát lại 9 giờ 00 ngày thứ bảy ngày 13/4/2024 hoặc xem lại chuyên mục tại website Đài PTTH Bình Thuận www.binhthuantv.vn tại mục Chuyên mục Công Thương. Phòng Quản trị hành chính

Xem chi tiết

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 21/02/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 10-NQ/TU). Sau khi thảo luận, Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt một số kết quả tích cực, nổi rõ là: (1) Hạ tầng số được quan tâm đầu tư. Hệ thống truyền dẫn cáp quang, mạng internet băng rộng, di động và cố định đã phủ đến 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành triển khai mở rộng phạm vi kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã và hỗ trợ đồng thời giao thức IPv4/IPv6. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được đầu tư mở rộng, hoàn thiện đến cấp xã. (2) Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành từng bước được xây dựng, phát triển và đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả. Các hệ thống thông tin, nền tảng số được tập trung triển khai thực hiện và vận hành. (3) Triển khai Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết (IOC Phan Thiết), thí điểm vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Bình Thuận (IOC Bình Thuận), ứng dụng CDS Bình Thuận trên các thiết bị di động thông minh (điện thoại di động, máy tính bảng…) cung cấp nhiều tiện ích cho người dân, tăng cường việc tương tác giữa chính quyền và người dân trên môi trường số. (4) Phát triển các dịch vụ thanh toán trực tuyến, ngân hàng số với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử với hạ tầng của các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các đơn vị cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. (5) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt được quan tâm thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đáng lưu ý là: (1) Công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức để tạo thói quen sử dụng dịch vụ số còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến về chuyển đổi số còn thấp, nhất là vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. (2) Kết quả chuyển đổi số trong 02 năm qua trên một số ngành, lĩnh vực chưa rõ nét, tốc độ chuyển đổi chậm, chưa chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ. Việc thực hiện một số chỉ tiêu của Nghị quyết đạt tỷ lệ thấp. (3) Việc số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp chưa đi vào chiều sâu. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp tỉnh còn hạn chế nhiều quy trình nghiệp vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị chưa có các nền tảng số để nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc chuyển đổi số chưa giúp cải thiện, nâng cao các chỉ số xếp hạng cấp tỉnh như: PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS.... Cơ sở dữ liệu để phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, dân cư chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. (4) Hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tỉnh ủy cũng đã xác định một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: (1) Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa đầy đủ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU có lúc, có nơi còn lúng túng. (2) Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số còn thấp. (3) Nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế chưa có các chính sách hấp dẫn để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi số và thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 10- NQ/TU với quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt qua thách thức, hành động quyết liệt hơn nữa phát huy nội lực, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số đạt hiệu quả hơn. Tỉnh ủy thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới như sau: - Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, “chuyển đổi tư duy số”, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tính cấp thiết của chuyển đổi số trong thời đại ngày nay vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiêp tham gia chuyển đổi số. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng, chú trọng đúng mức công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, giao tiếp với chính quyền qua môi trường số. - Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng, ban hành cấu trúc số hóa đồng bộ, liên thông của tỉnh đảm bảo hệ thống các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia thường xuyên, vận hành thông suốt, hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các ứng dụng số thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, nhất là các lĩnh vực: Quy hoạch, tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng,… tạo tiền đề cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng theo quy định và thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ với CSDL quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện, phát triển IOC Phan Thiết xây dựng lộ trình chính thức vận hành IOC tỉnh triển khai nhân rộng mô hình đầu tư đưa vào hoạt động IOC La Gi và các huyện trên địa bàn tỉnh. Cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện của tỉnh trong đó, bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng số, CSDL chuyên ngành và ứng dụng chuyển đổi số. KLTU2024_sk 02 nam NQ10.TU_Chung (1) 4 Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến. Tăng cường chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. - Thứ ba, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Chính phủ, của tỉnh nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số. - Thứ tư, thường xuyên kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh, gắn với hoạt động của mạng lưới sự cố máy tính quốc gia. Tăng cường đầu tư trang thiết bị để xử lý kịp thời, hiệu quả những sự cố mất an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. - Thứ năm, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý doanh nghiệp, người lao động, người dân về chuyển đổi số. Kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin thu hút nguồn nhân lực có chất lượng để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi số./. Đặng Trung Thái - Giám đốc TTKC&ampXTTM

Xem chi tiết

Chi bộ 3 tổ chức tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu tại Khu di tích Lịch sử - cách mạng Dốc Ông Bằng, Chi bộ Tam Tân

Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/CB, ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Chi bộ 3 về triển khai thực hiện học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”. Ngày 23/3/2024, Chi bộ 3 tổ chức sinh hoạt Chuyên đề I - Tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu tại Khu di tích Lịch sử - cách mạng Dốc Ông Bằng, Chi bộ Tam Tân. Tham dự có đồng chí Biện Tấn Tài – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương đồng chí Đặng Trung Thái – Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Công Thương, Bí thư Chi bộ 3, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại các đồng chí Chi ủy Chi bộ 3 cùng tất cả đảng viên và quần chúng của Chi bộ 3 (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại). Trên ngọn đồi cát nằm ngay cạnh đường dẫn vào khu di tích văn hóa – lịch sử nổi tiếng Dinh Thầy – Thím tại xã Tân Tiến, thị xã LaGi Khu di tích Lịch sử - cách mạng Dốc Ông Bằng, Chi bộ Tam Tân. Vượt qua 101 bậc tam cấp dựng đứng là đến đài tưởng niệm tại nơi đây, cuối năm 1930 – chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bình Thuận được thành lập với tên gọi là Chi bộ Tam Tân. Trên mặt bia còn in đậm những dòng chữ vàng lưu danh 7 đảng viên đầu tiên đã thắp lên ngọn lửa ý chí đấu tranh kiên cường, ghi lại dấu tích oai hùng của những người cộng sản làng Tam Tân ngày ấy, gồm các đồng chí: Lê Thanh Lư, Lê Chạy, Hồ Vũ, Cao Có, Nguyễn Hữu Lợi, Nguyễn Gia Bát và đồng chí Ngô Đức Tốn (Bí thư). Từ tổ chức quần chúng cách mạng “Phản Đế Đồng Minh Hội” những người yêu nước ở làng Tam Tân hưởng ứng phong trào cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đã hun đúc ý chí đấu tranh, góp phần vào công cuộc chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, tô thắm trang sử truyền thống cách mạng địa phương. Nơi đây, là niềm tự hào của bao lớp người dân Hàm Tân nói riêng và Bình Thuận nói chung. Cái tên Dốc Ông Bằng đã đi vào lòng dân và có ý nghĩa chính trị quan trọng tại tỉnh Bình Thuận, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, nối tiếp truyền thống cha ông vì nền độc lập và tự chủ của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm đã thành kính thắp nén hương tại Đài ghi danh. Tại đây, các đồng chí cũng được nghe đồng chí Hoàng Thị Hải Yến – Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Tiến giới thiệu và ôn lại truyền thống lịch sử về sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bình Thuận - Chi bộ Tam Tân. Hoạt động tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu tại Khu di tích Lịch sử - cách mạng Dốc Ông Bằng, Chi bộ Tam Tân có ý nghĩa thiết thực thông qua hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước đã có đóng góp, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước cho đội ngũ đảng viên và quần chúng của Chi bộ 3. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng về vai trò, ý nghĩa, giá trị và tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử cách mạng của tỉnh nhà./. Chi bộ 3

Xem chi tiết

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đát năm 2024

Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế được tổ chức hàng năm bởi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) từ năm 2007, được khởi xướng tại Sydney, Australia. Sự kiện này kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong một giờ vào lúc 20h30 đến 21h30 vào ngày cuối cùng của tháng 3 hàng năm, vì đây là thời gian phù hợp với cả hai mùa Xuân và Thu, khi thời gian mặt trời lặn gần như trùng hợp ở cả hai bán cầu. Điều này tạo ra tác động trực quan nhất cho sự kiện toàn cầu tắt đèn. Logo của Giờ Trái Đất được thiết kế từ nền bản đồ địa cầu, với con số 60 để tượng trưng cho 60 phút tắt đèn. Hiện tại, logo đã được thêm dấu "+" sau số 60, với ý nghĩa rằng Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại ở 60 phút mà còn nhiều hơn thế. Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hình_Logo Giờ Trái Đất Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 23/3/2024. Các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất được lồng ghép với Chương trình tiết kiệm điện của địa phương thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đọa 2023 – 2025 và các năm tiết theo. Theo đó, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết vào thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của nhà nước về tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng ý thức chung sức góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Giờ Trái đất là một sự kiện quan trọng không chỉ để nhắc nhở mọi người về việc bảo vệ môi trường, mà còn để kêu gọi sự hợp tác và chia sẻ trên phạm vi toàn cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một cộng đồng toàn cầu đoàn kết và hợp tác, để cùng nhau xây dựng một thế giới phát triển bền vững cho tương lai./. Phòng Tư vấn

Xem chi tiết

Chương trình xúc tiến thương mại năm 2024 tỉnh Bình Thuận: Tập trung những hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả.

Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2023, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại bám sát chương trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung của Ủy ban nhân dân tỉnh nên đã cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung, chương trình xúc tiến thương mại của năm 2023 đảm bảo theo yêu cầu về nội dung và tiến độ chương trình đề ra. Thông qua việc tổ chức, tham gia các Hội chợ triển lãm, hoạt động kết nối đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lợi thế, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng thời, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm lợi thế của tỉnh đến đối tác trong và ngoài nước để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa và tìm đối tác liên kết xuất khẩu, kết hợp kêu gọi đầu tư và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triễn lãm tổ chức trong nước tổ chức Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023 thu hút 28 doanh nghiệp/cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp đặc trưng của tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ Công Thương – Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023 Hoạt động kết nối giao thương đạt nhiều kết quả đã phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Lâm Đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh,... tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh với các doanh nghiệp phân phối kết quả có 59 hợp đồng, biên bản ghi nhớ được ký kết. Việc tổ chức các phiên chợ hàng Việt đã thu hút được hàng ngàn lượt người dân tới tham quan, mua sắm góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng hàng hoá Việt Nam. Một góc của phiên chợ hàng Việt về miền núi, hải đảo tại phiên chợ Phú Quý Chương trình đã được dư luận nhân dân địa phương đánh giá cao, có ý nghĩa thiết thực. Các doanh nghiệp thu thập được nhiều thông tin về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của người dân tại các địa bàn nông thôn, miền núi và hải đảo để có kế hoạch tiếp cận, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới. Doanh nghiệp kết nối với các hệ thống phân phối – tại Hội nghị kết nối cung cầu tổ chức tại Tp. HCM Tuy nhiên, việc tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh tại các Hội chợ triển lãm, các sự kiện trưng bày chưa nhiều, nhất là các hội chợ triển lãm tổ chức ở khu vực phía Bắc do chí phí tham gia cao. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm chưa chú trọng nhiều đến hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mà tập trung nhiều cho hoạt động bán hàng nên hiệu quả xúc tiến chưa cao. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hầu hết là nhỏ, vốn ít, sức cạnh tranh thấp, kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến thương mại còn khó khăn nên việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại đặc biệt là các Hội chợ triển lãm quốc tế được tổ chức trong nước để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kênh phân phối nhằm phát triển thị trường tiêu thụ thị trường nước ngoài là rất ít. Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ dưới hình thức gửi sản phẩm để trưng bày các tài liệu, tập gấp, tờ rơi quảng bá giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp không nhiều đặc biệt là các tài liệu, tập gấp song ngữ có tiếng nước ngoài. Do đó, việc trực tiếp trao đổi giới thiệu, cung cấp thông tin đến các khách hàng, đối tác nước ngoài còn hạn chế. Từ kết quả thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại năm 2023, việc tổ chức tham gia các Hội chợ triển lãm tại khu vực phía Bắc chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp cùng tham gia do chi phí cao, nên hiệu quả chương trình không cao. Do đó, trong năm 2024 Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng lại các Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, trong đó hạn chế việc tổ chức tham gia các Hội chợ, triển lãm khu vực phía Bắc tập trung tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại với các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cần tăng cường hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh mục Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2024, cụ thể: (1) Tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 24- (Agroviet 2024) tại Hà Nội. Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh. (2) Tham gia Hội chợ Festival thương mại nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh. (3) Tham gia Hội chợ triển lãm, thương mại công thương cấp vùng khu vực Đông Nam Bộ năm 2024 Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh. (4) Tham gia Hội nghị, chương trình hợp tác, kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2024 Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh. (5) Tổ chức “Tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2024” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh. (6) Tham gia các sự kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện và hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tham gia tại các sự kiện. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh. (7) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia gian hàng riêng tại các Hội chợ trong nước Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh. (8) Tổ chức Phiên chợ hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo tỉnh Bình Thuận năm 2024. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh. Căn cứ danh mục chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Bình Thuận năm 2024 và dự toán kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương rà soát nội dung, kinh phí trước khi ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật và phân bổ dự toán chi tiết để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Bình Thuận năm 2024 theo quy định pháp luật đồng thời, chỉ đạo thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem chi tiết

Tuyên truyền chuyên mục Công Thương tháng 03 với nội dung “Kết quả xây dựng nông thôn mới về đầu tư, nâng cấp và cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn mới

Ngày 29 tháng 02/2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận (Đài PTTH Bình Thuuận) thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 03 để tuyên truyền hoạt động của ngành trong tháng với nội dung “Kết quả xây dựng nông thôn mới về đầu tư, nâng cấp và cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn mới. Đoàn công tác phối hợp địa phương tổ chức ghi hình thực tế tại thị trấn Lạc Tánh về kết quả đầu tư, nâng cấp và cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn mới đã triển khai trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tánh Linh Phỏng vấn Ông Nguyễn Hữu Phước – PCT UBND huyện Tánh Linh Ông Lương Trình - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận Ông Phạm Hiệp - Giám đốc Công ty Điện lực Đức Linh (phụ trách hai địa bàn huyện Tánh Linh và Đức Linh) và người dân. Nội dung phỏng vấn xoay quanh các vấn đề: Kết quả xây dựng nông thôn mới về đầu tư, nâng cấp và cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn mới trên địa bàn huyện Tánh Linh Những thuận lợi, khó khăn trong công tác thời gian qua trên địa bàn huyện. Nội dung chuyên mục tuyên truyền này sẽ được Đài PTTH Bình Thuận phát hình vào lúc 9 giờ 00 phút thứ bảy ngày 09/3/2024 và được phát lại 9 giờ 00 ngày thứ bảy ngày 16/3/2024 hoặc xem lại chuyên mục tại website Đài PTTH Bình Thuận www.binhthuantv.vn tại mục Chuyên mục Công Thương. Phòng Quản trị hành chính

Xem chi tiết

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng từ 01/01/2024

Ngày 15/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hình: Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Cụ thể, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu, gồm: - Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu 2023 - Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2023 được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đối tượng áp dụng của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT gồm: - Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT. - Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT nhưng chọn áp dụng quy định của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT. Trong trường hợp này, quy trình thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Xem chi tiết quy định tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. Đối với các nội dung về quy định chung cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và nội dung các mẫu hồ sơ đấu thầu, Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Kể từ ngày 01/01/2024, Thông tư 08/2022/TT- BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu hết hiệu lực thi hành. Trường hợp các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu cần bảo mật và không thể công khai trên Hệ thống, người có thẩm quyền quyết định việc đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Trường hợp gói thầu đặc thù mà nếu áp dụng các quy định của Mẫu B- HSMST, E-HSMQT, E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT sẽ có ít hơn 03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự thì chủ đầu tư, bên mời thầu được chỉnh sửa các yêu cầu này theo nguyên tắc sau: + Việc chỉnh sửa yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự khác với quy định của các Mẫu E-HSMT phải bảo đảm việc phân chia gói thầu là hợp lý, quy mô gói thầu không quá lớn để hạn chế cạnh tranh + Khi trình phê duyệt E-HSMT, bên mời thầu phải nêu rõ việc chỉnh sửa E-HSMT trong tờ trình để chủ đầu tư xem xét + Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Đối với gói thầu mua thuốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn xử lý các trường hợp vướng mắc về kỹ thuật lựa chọn nhà thầu qua mạng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến việc thực hiện đấu thầu thuốc theo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung đó. File đính kèm Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Tổ chức khu trưng bày các thông tin, tài liệu, giới thiệu các sản phẩm địa phương, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc tổ chức trưng bày các thông tin, tài liệu, giới thiệu các sản phẩm địa phương, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh. Sở Công Thương đã chủ trì và chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thực hiện việc tổ chức “Trưng bày các thông tin, tài liệu, giới thiệu các sản phẩm địa phương, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư” tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh diễn ra vào ngày 28/02/2024 tại khách sạn Sea Links Phan Thiết. Khu trưng bày gồm các sản phẩm đặc trưng của tỉnh: các sản phẩm công nghiệp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sản phẩm OCOP được trưng bày theo nhóm các sản phẩm: Nhóm sản phẩm chế biến nông nghiệp (thanh long sấy thăng hoa, sấy dẻo, rượu vang thanh long, thanh long đỏ lên men) Nhóm sản phẩm chế biến nông sản (Hạt điều rang muối, kẹo hạt điều, gạo, mũ trôm, Trứng gà nướng) Nhóm sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến (thanh long tươi: ruột đỏ, tím hồng, ruột trắng, vỏ vàng ruột trắng, dưa lưới, nho các loại) Nhóm sản phẩm nước mắm Nhóm sản phẩm hải sản chế biến (thủy sản khô ăn liền, rong nho tươi) và Sản phẩm công nghiệp (titan, giày, may mặc). (Khu trưng bày các thông tin, tài liệu, giới thiệu các sản phẩm địa phương, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư) Bên cạnh các sản phẩm, các Video về hoạt động của ngành Công Thương và ngành Nông nghiệp, các Ấn phẩm Công thương Bình Thuận tiềm năng và cơ hội đầu tư Ấn phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận Ấn phẩm sản phẩm thanh long Bình Thuận cũng được trình chiếu, giới thiệu tại khu vực trưng bày. Khu trưng bày các thông tin, tài liệu, giới thiệu các sản phẩm địa phương, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: đồng chí Dương Văn An Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Anh Dũng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành các đại biểu, khách mời dự Lễ công bố quy hoạch đến tham quan. * Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan khu trưng bày Việc hoàn thành tổ chức Khu trưng bày các thông tin, tài liệu, giới thiệu các sản phẩm địa phương, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư góp phần vào thành công của buổi Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Xem chi tiết

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 02 với nội dung tuyên truyền “Sản phẩm của các làng nghề, sản phẩm truyền thống phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 15 tháng 01/2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Thuận đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận (Đài PTTH Bình Thuuận) thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 02 để tuyên truyền hoạt động của ngành trong tháng. Nội dung chuyên mục tập trung tổ chức ghi hình hoạt động của các cơ sở sản xuất các sản phẩm truyền thống phục vụ Tết Nguyên Đán tại các làng nghề bánh tráng Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc Làng nghề bánh tráng Chợ Lầu Huyện Bắc Bình Phỏng vấn đại diện lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản sản xuất kinh doanh xoay quanh các nội dung về tình hình, khả năng sản xuất sản phẩm, nhu cầu thị trường phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Nội dung chuyên mục tuyên truyền này sẽ được Đài PTTH Bình Thuận phát hình vào lúc 9 giờ 00 phút thứ bảy ngày 10/2/2024 và được phát lại 9 giờ 00 ngày thứ bảy ngày 17/2/2024 hoặc xem lại chuyên mục tại website Đài PTTH Bình Thuận www.binhthuantv.vn tại mục Chuyên mục Công Thương. Phòng Quản trị hành chính

Xem chi tiết

Tổ Công Đoàn 3 thực hiện tặng quà “Địa chỉ đỏ” cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 01 tháng 02/2024, Tổ Công Đoàn 3 thuộc CĐCS Sở Công Thương đã đến thăm, trao tặng 2 phần quà cho 02 hộ nghèo tại Thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Mỗi suất quà trị giá 1.500.000 gồm tiền mặt và hiện vật. Chương trình tặng quà Tết, thể hiện sự quan tâm của Tổ Công đoàn 3 đối với các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời giúp hộ gia đình có một cái Tết Xuân Giáp Thìn năm 2024, đầm ấm, vui tươi, lành mạnh và hạnh phúc. Hằng năm mỗi dịp tết đến, xuân về, Tổ Công đoàn 3 xây dựng “Địa chỉ đỏ” nhằm góp phần chia sẻ với các gia đình không may mắn và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán. Những món quà ý nghĩa, thiết thực trên làm đẹp thêm tinh thần “tương thân, tương ái” đến từng hộ gia đình góp phần sẻ chia khó khăn để người nghèo, người kém may mắn trong cuộc sống. Tổ Công Đoàn 3

Xem chi tiết

Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 3220-QĐ/ĐUK ngày 29 tháng 01 năm 2024 Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở làm việc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng Nguyễn Anh Quân, với sự có mặt tập thể Chi ủy, toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của chi bộ. Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Đặng Trung Thái - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Quân sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên mới Nguyễn Anh Quân đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thay mặt Chi bộ, Đồng chí Đặng Trung Thái cũng giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công hai đồng chí đảng viên đã giới thiệu đảng viên mới vào đảng, tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Anh Quân trong thời gian dự bị. Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp, là động lực cho quần chúng trong Chi bộ 3 tiếp tục phấn đấu noi theo và cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bổ sung cho Đảng bộ Sở Công Thương và Đảng Cộng Sản Việt Nam nói chung lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và năng lực. Phòng Quản trị hành chính

Xem chi tiết

Thăm, chúc Tết cán bộ hưu trí Trung tâm

Trong không khí tưng bừng nhộn nhịp, cả nước hân hoan, nô nức chuẩn bị đón chào Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 sắp đến sáng ngày 24/01/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) phối hợp với BCH CĐCS Sở Công Thương đã tổ chức Đoàn đến thăm, chúc Tết viên chức đã nghỉ hưu của Trung tâm. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Chủ tịch CĐCS Sở Công Thương. Gặp mặt các viên chức hưu trí, các thành viên Đoàn đã ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến các viên chức đã nghỉ hưu cùng gia đình đồng thời vui mừng chia sẻ về những kết quả đã đạt được của Trung tâm trong năm vừa qua. Trong dịp hội ngộ thân mật và ấm áp này, các viên chức hưu trí đã bày tỏ niềm tự hào và vui mừng trước kết quả đạt được của Trung tâm trong năm qua. Dù đã cao tuổi nhưng các viên chức hưu trí vẫn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến Trung tâm ân cần hỏi thăm về tình hình phát triển của Trung tâm chân thành gửi gắm niềm tin và động viên các viên chức đương nhiệm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là hoạt động hằng năm vô cùng ý nghĩa nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đến các viên chức đã nghỉ hưu, những người đã góp công vào sự phát triển chung của Trung tâm trong những năm qua. Chuyến đi thăm, tặng quà còn là dịp để mọi người có dịp gặp gỡ, cùng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và ôn lại những kỉ niệm khi còn công tác tại Trung tâm../. Phòng Quản trị hành chính

Xem chi tiết