Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đấu thầu 2023 gồm 10 chương với 96 điều. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, thay thế Luật Đấu thầu 2013. Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Luật Đấu thầu 2023 về cơ bản duy trì phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013, nhưng có 03 nội dung mới, cụ thể: Thứ nhất, Luật đã bổ sung quy định nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, ngoài doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật đã bổ sung đối tượng doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thứ hai, Luật đã xác định rõ phạm điều chỉnh đối với hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, bao gồm dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Thứ ba, Luật đã quy định cụ thể mối quan hệ cũng như nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Luật đã bổ sung một số quy định nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình đối với hoạt động mua sắm sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí, hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí theo hợp đồng dầu khí và một số hoạt động mua sắm có tính đặc thù khác… Luật hóa quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, đồng thời Luật hóa quy định về hạn mức chỉ định thầu hiện đang được quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 quy định cụ thể các đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế. Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên. Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng. Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu./. Thông tin từ trang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 5080/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xem chi tiết

Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Theo công văn số 2825/BCH-CT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung nhu sau: Phổ biến nội dung công văn số 2825/BCH-CT ngày 22/11/2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị biết để tích cực tham gia cuộc thi (đính kèm công văn số 2825/BCH-CT của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). - Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS. - Thời gian bắt đầu từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 22/12/2023, gồm: vòng thi tuần (3 tuần thi), vòng chung kết dự kiến ngày 22/12/2023. Tổng kết, trao giải: dự kiến ngày 27/12/2023. 2. Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại cập nhật nội dung cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương và Trang thông tin điện tử của Trung tâm. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị triển khai đến công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi./. File đính kèm

Xem chi tiết

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023"

Thực hiện Công văn số 1013/UBND-KGVXNV ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về việc triển công tác bình đẳng giới năm 2023 và hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1 . Mục đích a) Tuy ê n truyền , cập nhật các quy định của pháp l uật về bình đẳng giới và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới b) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các c ấp , các ngành và việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới. 2. Yêu cầu a) Nội dung thi thiết thực , phù hợp, bám sát Luật Bình đẳng giới và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới b) Phần mềm cuộc thi b ảo đảm chất l ượng, tiện ích, thiết thực , hiệu quả, vận hành thông suốt trong thời gian tổ chức thi c ) Cuộc thi được tổ chức nghi êm túc , khách quan, công bằng và hiệu quả. II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG 1 . Tên gọi cuộc thi ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới”. 2. Đối tượng dự thi Cán bộ , đảng viên, công chức , vi ên chức , người l ao động thuộc các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố UBND xã, phường , thị trấn Chiến sĩ trong lực lượng vũ trang giáo viên, họ c sinh, sinh vi ên tại các cơ sở giáo dục đào tạo , giáo dục nghề nghiệp người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Lưu ý: Đối tượng dự thi từ 1 6 tuổi trở lên. Thành viên Ban Tổ chức và Tố Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, công chức, viên chức phụ trách kỹ thuật phần mềm không được dự thi. 3. Nội dung và tài liệ u thi Tài liệu sử dụng xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án căn cứ theo Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 có hiệu 1 ực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. 4. Hình thức thi - Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://timhieuluatbinhdanggioi.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Thí sinh tham gia dự thi trả 1 ời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/1 ần thi (Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia dự thi). Mỗi thí sinh được tham gia dự thi 01 lần. 5. Th òì gian tổ chức cuộc thi Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, bắt đầu 1 úc 7h00 ngày 15/11/2023 và kết thúc lúc 17h00 ngày 15/12/2023. 6. Giải thưởng Ban Tổ chức sẽ trao 11 gi ải thưởng tập thể và 16 gi ải thưởng cá nhân. Giá trị từng gi ải thưởng và các vấn đề 1 iên quan được thực hiện theo quy định tại Thể 1 ệ cuộc thi. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.1. Phòng Bảo v ệ, chă m sóc trẻ e m và Bình đẳng giới - Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi thành phần tham gia Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ Cuộc thi và các văn bản triển khai Cuộc thi đôn đốc và chuẩn bị các nội dung để tổng kết Cuộc thi. - Xây dựng Bộ câu hỏi , đáp án phục vụ Cuộc thi. - Liên hệ , phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông) xây dựng, quản trị , vận hành hệ thống dữ 1 iệu phần mềm để tổ chức Cuộc thi thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh thông tin và xử 1ý các vấn đề khác 1 i ên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi. - Tuyên truyền trê n Đài phát thanh - truyền hình Bình Thuận đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cuộc thi để các Sở, ngành, đơn vị , công chức , viên chức , người 1 ao động, chiến sỹ trong 1 ực lượng vũ trang, họ c sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân được biết, tham gia. 1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Phối hợp với Phòng Bảo vệ , chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới: Chuẩn bị kinh phí tổ chức Cuộc thi và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 2. Đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn th e chính trị - xã hội tỉnh và UBND cá c huyện, thị xã, thành phố Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác tại địa phương. Phát động đến toàn thể cán bộ , công chức , vi ên chức , người 1 ao động , chiến sỹ trong lực lượng vũ trang , họ c sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 01/06/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trê n địa bàn tỉnh năm 2023. Quyết định số 1087/ QĐ-SLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Sở Lao động-TB&ampXH về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trên đây 1 à Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc , cơ quan, đơn vị , địa phương phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo vệ , chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới) để tổng hợp , hướng dẫn./.

Xem chi tiết

Triển khai Tháng hành động bình đẳng giới 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4141/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây: 1. Tổ chức tuyên truyền - Chủ đề Tháng hành động bình đẳng giới năm 2023 (ghi tắt là Tháng hành động), nội dung’ “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. - Tuyên truyển bảng điện tử chủ đề tháng hành động năm 2023’ “Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023!”. - Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông (Theo Phụ lục 1, 2 đính kèm). * Thời gian thực hiện’ từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023. * Hình thức: đăng website Sở và Trung tâm, tuyên truyền trong các phòng, đơn vị, các Tổ Công đoàn, Ban Nữ công quần chúng các nội dung, thông điệp về Tháng hành động. 2. Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, Công đoàn xem xét tổ chức đối thoại, tọa đàm, hội thảo về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 3. Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc cập nhật các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị để đăng tải trên trang thông tin điện tử. 4. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện các nội dung tại công văn này. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2023 theo quy định tại Phụ lục 3./. Kèm PL1 Kèm PL2 Kèm PL3

Xem chi tiết

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 4025/UBND-TH ngày 18/10/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 1. Nghiên cứu và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu kỹ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động những nội dung của Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng phòng, đơn vị. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng văn bản (công văn triển khai, biên bản họp phòng, đơn vị có triển khai việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của Thông tư số 56/2023/TT-BTC, …) đồng thời báo cáo về Sở (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp báo cáo chung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Sở. 2. Văn phòng Sở - Đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Thông tư số 56/2023/TT-BTC trên Trang Thông tin điện tử của Sở để công chức, viên chức, người lao động dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu (có gửi Thông tư số 56/2023/TT-BTC kèm theo). - Thực hiện việc cân đối, công khai và đảm bảo đầy đủ kinh phí cho hoạt động PBGDPL của Sở theo đúng quy định. 3. Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung nêu tại mục 1, 2 công văn này tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị vào báo cáo chung về công tác PBGDPL của Sở để báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. File đính kèm

Xem chi tiết

Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Theo công văn số 1664/STTTT-TTBCXB ngày 26/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai một số nội dung sau: 1. Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023 (hướng dẫn tại phụ lục kèm theo). 2. Giao Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023. Truy cập đường link hoặc quét mã QR để tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. - Đường link: https://dx.gov.vn/bo-nhan-dien.html?gidzl=a6k7REK1qpwKSO9hwHhKE9XrXMdo7uPeWdFGF_8QWM_IST8uzKs7EO5or6gX7z1hqoA4C3D4Nc1ZvGJMEG - Mã QR: Phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết

Triển khai phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu khai thác, sử dụng kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Theo đề nghị của Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh) tại Công văn số 1331/HĐPH ngày 28/7/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề: An ninh quốc gia dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác tổ chức bộ máy nhà nước trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục. Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu khai thác, sử dụng bộ pháp điển, kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 107/NQ-CP nêu trên) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày. (đường link bộ pháp điển của Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://phapdien.moi.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx ). Đồng thời thực hiện lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của phòng, đơn vị mình. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng văn bản (công văn triển khai hoặc biên bản họp phòng, đơn vị có triển khai việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của các văn bản nêu trên, ...). 2. Văn phòng Sở thực hiện việc tích hợp bộ pháp điển (https://phapdien.moj. gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx) trên Trang thông tin điện tử của Sở đê công chức, viên chức các phòng, đơn vị biêt, nghiên cứu, áp dụng. 3. Giao Thanh tra Sở thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các phòng, đơn vị. Trên cơ sở báo cáo của các phòng, đơn vị, tổng hợp kêt quả thực hiện vào báo cáo chung về công tác PBGDPL của Sở gửi Sở Tư pháp theo quy định. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./ file đính kèm

Xem chi tiết

Tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Sở Công Thương nhận được công văn số 3663/CAT-PA05 ngày 28/7/2023 của Công an tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn, kiến nghị tuyên truyền về nhận diện và phóng chống lừa đảo trực tuyến Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị triển khai một số nội dung như sau: 1. Bằng nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn mạng, an toàn thông tin trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng. Tài liệu tuyên truyền được cung cấp tại địa chỉ: http://gg.gg/canhbaoluadao 2. Giao Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đăng tải tài liệu tuyên truyền lên Trang Thông tin điện tử Sở và đơn vị để tuyên truyền rộng rãi hơn cho nhiều đối tượng được biết nội dung này. Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. file đính kèm

Xem chi tiết