Danh sách số điện thoại cộng tác viên Khuyến công tại các huyện, thị xã thành phố

1. Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết Điện thoại 0252.3815753 2. Phòng Kinh tế thị xã Lagi Điện thoại: 0252.3870437 3. Phòng Kinh tế huyện Phú Quý Điện thoại: 0252.3769620. 4.Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phong Nguyễn Văn Minh Điện thoại: 0252.3850499 0935129813 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình Văn Hữu Đình Điện thoại: 0252.3860249 0918301624 6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Bắc Trần Thanh Hồng Điện thoại: 0252.3865122 0945304816 7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh Huỳnh Quốc Tiến Điện thoại: 0252.3880317 0917831585 8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh Điện thoại: 0252.3887787 9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân Nguyễn Thế La Vi Điện thoại: 0252.3877770 0989969065 10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam Điện thoại: 0252.3867254

Xem chi tiết