Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Theo công văn số 2825/BCH-CT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung nhu sau: Phổ biến nội dung công văn số 2825/BCH-CT ngày 22/11/2023 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị biết để tích cực tham gia cuộc thi (đính kèm công văn số 2825/BCH-CT của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). - Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS. - Thời gian bắt đầu từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 22/12/2023, gồm: vòng thi tuần (3 tuần thi), vòng chung kết dự kiến ngày 22/12/2023. Tổng kết, trao giải: dự kiến ngày 27/12/2023. 2. Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại cập nhật nội dung cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương và Trang thông tin điện tử của Trung tâm. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị triển khai đến công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi./. File đính kèm

Xem chi tiết

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023"

Thực hiện Công văn số 1013/UBND-KGVXNV ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về việc triển công tác bình đẳng giới năm 2023 và hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1 . Mục đích a) Tuy ê n truyền , cập nhật các quy định của pháp l uật về bình đẳng giới và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới b) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các c ấp , các ngành và việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới. 2. Yêu cầu a) Nội dung thi thiết thực , phù hợp, bám sát Luật Bình đẳng giới và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới b) Phần mềm cuộc thi b ảo đảm chất l ượng, tiện ích, thiết thực , hiệu quả, vận hành thông suốt trong thời gian tổ chức thi c ) Cuộc thi được tổ chức nghi êm túc , khách quan, công bằng và hiệu quả. II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG 1 . Tên gọi cuộc thi ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới”. 2. Đối tượng dự thi Cán bộ , đảng viên, công chức , vi ên chức , người l ao động thuộc các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố UBND xã, phường , thị trấn Chiến sĩ trong lực lượng vũ trang giáo viên, họ c sinh, sinh vi ên tại các cơ sở giáo dục đào tạo , giáo dục nghề nghiệp người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Lưu ý: Đối tượng dự thi từ 1 6 tuổi trở lên. Thành viên Ban Tổ chức và Tố Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, công chức, viên chức phụ trách kỹ thuật phần mềm không được dự thi. 3. Nội dung và tài liệ u thi Tài liệu sử dụng xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án căn cứ theo Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 có hiệu 1 ực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. 4. Hình thức thi - Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://timhieuluatbinhdanggioi.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Thí sinh tham gia dự thi trả 1 ời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/1 ần thi (Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia dự thi). Mỗi thí sinh được tham gia dự thi 01 lần. 5. Th òì gian tổ chức cuộc thi Cuộc thi diễn ra trong thời gian 30 ngày, bắt đầu 1 úc 7h00 ngày 15/11/2023 và kết thúc lúc 17h00 ngày 15/12/2023. 6. Giải thưởng Ban Tổ chức sẽ trao 11 gi ải thưởng tập thể và 16 gi ải thưởng cá nhân. Giá trị từng gi ải thưởng và các vấn đề 1 iên quan được thực hiện theo quy định tại Thể 1 ệ cuộc thi. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1.1. Phòng Bảo v ệ, chă m sóc trẻ e m và Bình đẳng giới - Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi thành phần tham gia Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc giúp Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ Cuộc thi và các văn bản triển khai Cuộc thi đôn đốc và chuẩn bị các nội dung để tổng kết Cuộc thi. - Xây dựng Bộ câu hỏi , đáp án phục vụ Cuộc thi. - Liên hệ , phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông) xây dựng, quản trị , vận hành hệ thống dữ 1 iệu phần mềm để tổ chức Cuộc thi thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh thông tin và xử 1ý các vấn đề khác 1 i ên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi. - Tuyên truyền trê n Đài phát thanh - truyền hình Bình Thuận đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cuộc thi để các Sở, ngành, đơn vị , công chức , viên chức , người 1 ao động, chiến sỹ trong 1 ực lượng vũ trang, họ c sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân được biết, tham gia. 1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Phối hợp với Phòng Bảo vệ , chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới: Chuẩn bị kinh phí tổ chức Cuộc thi và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 2. Đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn th e chính trị - xã hội tỉnh và UBND cá c huyện, thị xã, thành phố Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác tại địa phương. Phát động đến toàn thể cán bộ , công chức , vi ên chức , người 1 ao động , chiến sỹ trong lực lượng vũ trang , họ c sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 01/06/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trê n địa bàn tỉnh năm 2023. Quyết định số 1087/ QĐ-SLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Sở Lao động-TB&ampXH về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trên đây 1 à Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến ‘ ‘Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc , cơ quan, đơn vị , địa phương phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo vệ , chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới) để tổng hợp , hướng dẫn./.

Xem chi tiết

Triển khai Tháng hành động bình đẳng giới 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4141/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây: 1. Tổ chức tuyên truyền - Chủ đề Tháng hành động bình đẳng giới năm 2023 (ghi tắt là Tháng hành động), nội dung’ “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. - Tuyên truyển bảng điện tử chủ đề tháng hành động năm 2023’ “Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023!”. - Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông (Theo Phụ lục 1, 2 đính kèm). * Thời gian thực hiện’ từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023. * Hình thức: đăng website Sở và Trung tâm, tuyên truyền trong các phòng, đơn vị, các Tổ Công đoàn, Ban Nữ công quần chúng các nội dung, thông điệp về Tháng hành động. 2. Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, Công đoàn xem xét tổ chức đối thoại, tọa đàm, hội thảo về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2023. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 3. Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc cập nhật các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị để đăng tải trên trang thông tin điện tử. 4. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện các nội dung tại công văn này. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2023 theo quy định tại Phụ lục 3./. Kèm PL1 Kèm PL2 Kèm PL3

Xem chi tiết

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 4025/UBND-TH ngày 18/10/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 1. Nghiên cứu và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu kỹ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động những nội dung của Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng phòng, đơn vị. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng văn bản (công văn triển khai, biên bản họp phòng, đơn vị có triển khai việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của Thông tư số 56/2023/TT-BTC, …) đồng thời báo cáo về Sở (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp báo cáo chung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Sở. 2. Văn phòng Sở - Đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Thông tư số 56/2023/TT-BTC trên Trang Thông tin điện tử của Sở để công chức, viên chức, người lao động dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu (có gửi Thông tư số 56/2023/TT-BTC kèm theo). - Thực hiện việc cân đối, công khai và đảm bảo đầy đủ kinh phí cho hoạt động PBGDPL của Sở theo đúng quy định. 3. Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung nêu tại mục 1, 2 công văn này tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị vào báo cáo chung về công tác PBGDPL của Sở để báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. File đính kèm

Xem chi tiết

Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Theo công văn số 1664/STTTT-TTBCXB ngày 26/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai một số nội dung sau: 1. Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023 (hướng dẫn tại phụ lục kèm theo). 2. Giao Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023. Truy cập đường link hoặc quét mã QR để tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. - Đường link: https://dx.gov.vn/bo-nhan-dien.html?gidzl=a6k7REK1qpwKSO9hwHhKE9XrXMdo7uPeWdFGF_8QWM_IST8uzKs7EO5or6gX7z1hqoA4C3D4Nc1ZvGJMEG - Mã QR: Phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết

Triển khai phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu khai thác, sử dụng kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Theo đề nghị của Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh) tại Công văn số 1331/HĐPH ngày 28/7/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề: An ninh quốc gia dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác tổ chức bộ máy nhà nước trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục. Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu khai thác, sử dụng bộ pháp điển, kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 107/NQ-CP nêu trên) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày. (đường link bộ pháp điển của Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://phapdien.moi.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx ). Đồng thời thực hiện lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của phòng, đơn vị mình. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng văn bản (công văn triển khai hoặc biên bản họp phòng, đơn vị có triển khai việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của các văn bản nêu trên, ...). 2. Văn phòng Sở thực hiện việc tích hợp bộ pháp điển (https://phapdien.moj. gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx) trên Trang thông tin điện tử của Sở đê công chức, viên chức các phòng, đơn vị biêt, nghiên cứu, áp dụng. 3. Giao Thanh tra Sở thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc triển khai của các phòng, đơn vị. Trên cơ sở báo cáo của các phòng, đơn vị, tổng hợp kêt quả thực hiện vào báo cáo chung về công tác PBGDPL của Sở gửi Sở Tư pháp theo quy định. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./ file đính kèm

Xem chi tiết

Tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Sở Công Thương nhận được công văn số 3663/CAT-PA05 ngày 28/7/2023 của Công an tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn, kiến nghị tuyên truyền về nhận diện và phóng chống lừa đảo trực tuyến Giám đốc Sở Công Thương đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị triển khai một số nội dung như sau: 1. Bằng nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn mạng, an toàn thông tin trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng. Tài liệu tuyên truyền được cung cấp tại địa chỉ: http://gg.gg/canhbaoluadao 2. Giao Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đăng tải tài liệu tuyên truyền lên Trang Thông tin điện tử Sở và đơn vị để tuyên truyền rộng rãi hơn cho nhiều đối tượng được biết nội dung này. Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. file đính kèm

Xem chi tiết

Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1317/HĐPH ngày 26/7/2023 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 1. Nghiên cứu và tổ chức quán triệt, phổ biến sâu kỹ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động những nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng phòng, đơn vị mình chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến đối thoại pháp luật trực tuyến biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử .. Nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật và tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng văn bản (công văn triển khai, biên bản họp phòng, đơn vị có triển khai việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của các Luật nêu trên, đồng thời báo cáo về Sở (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp vào báo cáo chung về công tác PBGDPL của Sở. 2. Các phòng chuyên môn (Quản lý thương mại, Quản lý Công nghiệp, Quản lý năng lượng) và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi được giao quản lý. 3. Văn phòng Sở thực hiện đăng tải, cập nhật toàn bộ những nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Trang Thông tin điện tử của Sở để công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu (có gửi văn bản Luật kèm theo). 4. Thanh tra Sở thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung nêu tại mục 1, 2, 3 Công văn này thực hiện việc tổng hợp kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị vào báo cáo chung về công tác PBGDPL của Sở để báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. file đính kèm

Xem chi tiết

Tuyên truyền hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1185/STTTT-BCVT&ampCNTT, ngày 14/7/2023 về việc hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đăng tải toàn bộ nội dung tài liệu Hướng dẫn tại file đính kèm sau: File đính kèm

Xem chi tiết

Lời kêu gọi Toàn dân tham gia thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

LỜI KÊU GỌI Toàn dân tham gia thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy Kính gửi: Toàn thể Nhân dân tỉnh Bình Thuận! Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ tại địa bàn dân cư, trọng tâm là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết và trong công tác phòng cháy, chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy, “từng nhà an toàn - từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, huy động tối đa lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” (05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra). Do đó, Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên phạm vi toàn quốc. Đây là mô hình không chỉ giúp cho mỗi hộ gia đình mà còn giúp cho cộng đồng dân cư có sự chủ động, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng cháy cũng như khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ nhau của người dân Bình Thuận, Tôi trân trọng kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người lao động hãy chung tay với lực lượng công an nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” vận động mỗi hộ gia đình hãy tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy và có ít nhất một người được tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn đối với nhà từ 2 tầng trở lên cần có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 qua ban công, lô gia hay lên mái... để thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, tôi trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể Nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Thân ái! file đính kèm

Xem chi tiết

Một số quy định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7

1. Nghị định 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định 38/2019/NĐ-CP. 2. Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế có hiệu lực từ ngày 20/7/2023 Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Các Nghị định sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, gồm: - Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế - Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế - Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. 3. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 Ngày 17/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. 4. Nghị định 27/2023/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 Ngày 31/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Nghị định 27/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2023 và thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP. Kể từ ngày 15/7/2023, trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành mức thu phí mới thì tiếp tục thực hiện mức thu phí theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích thì tiếp tục áp dụng tỷ lệ theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chậm nhất đến ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích để áp dụng tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan viện dẫn tại Nghị định 27/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 5. Nghị định 23/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 Ngày 12/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định 23/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Kể từ ngày 01/7/2023, Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ đã cấp cho cá nhân tự động hết hiệu lực và cá nhân phải chấm dứt hoạt động đổi ngoại tệ. Cá nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phải thành lập tổ chức kinh tế để được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cho phép thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định tại Nghị định 23/2023/NĐ-CP. Nghị định này bãi bỏ Điều 7 Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg. 6. Nghị định 25/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 Ngày 19/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, có hiệu lực từ ngày 15/7/2023. Các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư đã ký hợp đồng trước ngày 15/7/2023, được thực hiện theo các quy định của Nghị định 32/2014/NĐ-CP và quy định của hợp đồng dự án. Cơ quan ký hợp đồng đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư để bổ sung các quy định của Nghị định này vào hợp đồng và ký kết bổ sung phụ lục điều chỉnh hợp đồng. Trường hợp không bổ sung các nội dung quy định của Nghị định này vào hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức đầu tư bổ sung công trình, hạng mục công trình đường cao tốc quy định tại Nghị định 25/2023/NĐ-CP bằng các nguồn vốn phù hợp khác. Đối với các hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư chưa điều chỉnh để áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Đối với các công trình đường cao tốc đang khai thác, các dự án đầu tư đường cao tốc chưa có hoặc chưa chuẩn bị đầu tư hạng mục Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến và các công trình quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2023/NĐ-CP, cơ quan quyết định đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức xây dựng bổ sung theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc trang thiết bị phục vụ nghiệp vụ trên đường cao tốc thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 7. Nghị định 26/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 Ngày 31/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Nghị định 26/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023 và thay thế các Nghị định sau: Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Nghị định 57/2020/NĐ-CP, Nghị định 101/2021/NĐ-CP, Nghị định 51/2022/NĐ-CP. 8. Nghị định 34/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31/7/2023 Ngày 16/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Nghị định 34/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2023. Đối với các hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính hiện đang báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) và hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới hiện Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới đang lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế trước khi Nghị định 34/2023/NĐ-CP có hiệu lực, việc áp dụng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định của Nghị định 112/2014/NĐ-CP. Quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 13, Điều 16, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 Nghị định 112/2014/NĐ-CP được áp dụng cho loại hình lối mở biên giới quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 34/2023/NĐ-CP. Nguồn: thư viên pháp luật

Xem chi tiết

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

1. Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng từ 20/6/2023 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023. 2. Khung thời gian tính hao mòn tài sản cố định CQNN mới nhất Khung thời gian tính hao mòn tài sản cố định CQNN được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 23/2023/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 10/6/2023. Xem chi tiết: Khung thời gian tính hao mòn tài sản cố định CQNN từ năm 2023 3. Sửa đổi điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Đây là nội dung tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 20/6/2023 như sau: - Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện sau: + Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp + Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên + Thành viên đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP và Nghị định 18/2023/NĐ-CP trong thời gian doanh nghiệp đó đang hoạt động bán hàng đa cấp + Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP + Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định này + Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp + Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp. + Trong trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 03 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. - Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 9 Nghị định 40/2018/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đó. 4. Sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện được quy định tại Điều 9 Thông tư 21/2020/TT-BCT và được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-BCT, bao gồm: - Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép. - Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này bản sao hợp đồng lao động và bản sao bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh sách tài liệu chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện của người trực tiếp quản lý kinh doanh (Bản khai lý lịch công tác có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương). Thông tư 10/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 09/6/2023. 5. Sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với người thuê nhà Đây là nội dung tại Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023. Theo đó, quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) như sau: - Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà) - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ. Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện cứ 04 (bốn) người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 (một) người được tính là 1/4 định mức, 02 (hai) người được tính là 1/2 định mức, 03 (ba) người được tính là 3/4 định mức, 04 (bốn) người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện. Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện. 6. Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng (QCVN 03:2022/BXD) được ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BXD, có hiệu lực từ ngày 01/6/2023. Quy chuẩn 03:2022/BXD quy định về việc phân cấp công trình theo các tiêu chí sau: - Hậu quả do kết cấu công trình bị hư hỏng hoặc phá hủy (sau đây gọi là cấp hậu quả) - Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình - Phân loại kỹ thuật về cháy đối với công trình (hoặc các phần của công trình, sau đây gọi chung là công trình), bao gồm: bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. 7. Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất từ 01/6/2023 Đây là nội dung tại Quyết định 13/2023/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó, Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất gồm 5 nhóm phế liệu sau đây: - Nhóm 1: Phế liệu sắt, thép, gang. - Nhóm 2: Phế liệu và mẩu vụn của nhựa (plastic). - Nhóm 3: Phế liệu giấy. - Nhóm 4: Phế liệu thủy tinh. - Nhóm 5: Phế liệu kim loại màu. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở của mình theo đúng công suất thiết kế để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa. Kể từ ngày 01/6/2023, việc nhập khẩu xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (có mã HS 2618 00 00) làm nguyên liệu sản xuất xi măng được thực hiện theo quy định của pháp luật sản phẩm, hàng hóa về vật liệu xây dựng. Chi tiết danh mục tại Quyết định 13/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

Xem chi tiết