Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Ngày 10/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, có hiệu lực từ ngày 25/01/2020 và thay thế cho Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất. Theo đó, nội dung của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN có quy định: Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất có 26 tiêu chí kèm theo số điểm tương ứng để làm căn cứ đánh giá, cụ thể như sau: Mức độ khấu hao thiết bị, công nghệ (tối đa 5 điểm) Cường độ vốn thiết bị, công nghệ (tối đa 3 điểm) Mức độ đổi mới thiết bị, công nghệ (tối đa 3 điểm) Mức độ tự động hóa và tích hợp sản xuất (tối đa 7 điểm) Tỷ lệ chi phí năng lượng sản xuất (tối đa 4 điểm) Tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu sản xuất (tối đa 4 điểm) Tiêu chuẩn sản phẩm của dây chuyền công nghệ sản xuất (tối đa 4 điểm) Năng suất lao động (tối đa 5 điểm). Phương pháp đánh giá trình độ công nghê: Phương pháp đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp Phương pháp đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của ngành, lĩnh vực sản xuất Quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. Quy định về phân tích, đánh giá: Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của từng thời kỳ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất thuộc phạm vi quản lý của mình theo hướng dẫn trong Thông tư này và cung cấp kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn quốc,.. Thông tin về nội dung chi tiết của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN (Nguồn: sưu tầm)

Xem chi tiết