Ngày 26/3/2024, Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Quyết định này quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Một số quy định cụ thể: Về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân - Hằng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành - quản lý ngành) và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. - Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. - Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. - Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. - Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. - Giá bán điện bình quân được tính toán theo quy định tại Điều 4 Quyết định này. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá, chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quyết định này. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. - Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch. Về phương pháp lập giá bán điện bình quân - Giá bán điện bình quân được lập trên cơ sở chi phí khâu phát điện, chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí điều hành - quản lý ngành, các khoản chi phí khác được phân bổ và chỉ bao gồm những chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện của EVN để đảm bảo khả năng vận hành, cung ứng điện và đáp ứng nhu cầu đầu tư theo kế hoạch được duyệt, trong đó chi phí các khâu có tính đến các khoản giảm trừ giá thành theo quy định. - Chi phí mua điện từ Bên bán điện được thực hiện theo quy định vận hành thị trường điện theo từng cấp độ do Bộ Công Thương ban hành và theo Hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa Bên bán điện và Bên mua điện. - Chi phí mua dịch vụ truyền tải điện, chi phí mua dịch vụ phân phối - bán lẻ điện, chi phí mua dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí các nhà máy máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí điều hành - quản lý ngành được xác định trên cơ sở chi phí cộng lợi nhuận định mức của các khâu truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, các nhà máy máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, điều hành - quản lý ngành của EVN theo quy định do Bộ Công Thương ban hành. Các khoản giảm trừ giá thành được xác định trên cơ sở số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân hằng năm - Trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm N do Bộ Công Thương ban hành, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 theo quy định tại Điều 7 Quyết định này, ước kết quả sản xuất kinh doanh điện năm N-1 (trong trường hợp chưa có kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-1), trước ngày 25 tháng 01 năm N EVN tính toán giá bán điện bình quân theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này và thực hiện yêu cầu về hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản để EVN triển khai thực hiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân trong năm - Trước ngày 25 tháng đầu tiên Quý II, Quý III và Quý IV, EVN xác định sản lượng điện thương phẩm thực tế của quý trước và tổng sản lượng điện thương phẩm cộng dồn từ đầu năm, ước sản lượng điện thương phẩm các tháng còn lại trong năm xác định chi phí phát điện của quý trước liền kề, chi phí phát điện cộng dồn từ đầu năm (bao gồm cả chi phí mua điện từ các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ), ước chi phí khâu phát điện các tháng còn lại trong năm theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và cập nhật các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện để tính toán lại giá bán điện bình quân theo công thức quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này (các thông số khác giữ nguyên không thay đổi) và thực hiện yêu cầu về hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này: Trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân tính toán thấp hơn từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát. Trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 3% đến dưới 5%, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát. Trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 5% đến dưới 10%, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN, Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản để EVN triển khai thực hiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương. Trường hợp sau khi tính toán cập nhật, giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về kiểm tra giám sát Quyết định quy định rõ, hàng năm, EVN có trách nhiệm gửi Bộ Công Thương Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán do đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện. Căn cứ Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính của EVN và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện, với sự tham gia của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan Nhà nước và các hiệp hội có liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương yêu cầu EVN thuê tư vấn độc lập để thẩm tra Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc kiểm tra, Bộ Công Thương công bố công khai kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra được công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Các nội dung kiểm tra, giám sát và công bố công khai bao gồm: chi phí thực tế thực hiện các khâu (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, điều hành - quản lý ngành) và các khoản chi phí khác quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này giá bán lẻ điện bình quân thực hiện của EVN kết quả kinh doanh lỗ, lãi về hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN các chi phí chưa được tính vào giá điện từ lần điều chỉnh gần nhất nhưng được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN các chi phí chưa được tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN. Trường hợp EVN quyết định điều chỉnh giá bán điện bình quân hoặc trình Bộ Công Thương hồ sơ phương án giá điện, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét kiểm tra các báo cáo, tính toán của EVN. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân. EVN có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công Thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu phát hiện có sai sót trong kết quả tính toán giá điện, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu EVN dừng điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại giá bán điện bình quân. EVN có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công Thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Quyết định giao nhiệm trách nhiệm tổ chức thực hiện cho Bộ Công Thương các Bộ, cơ quan liên quan Tổng cục Thống kê EVN. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024, thay thế cho Quyết định 24/2017/QĐ-TTg ban hành ngày 30/6/2017. Chi tiết Quyết định 05/2024/QĐ-TTg, Chi tiết xem tại đây: 05_2024_QD-TTg_26032024-signed_98f0f.pdf

Xem chi tiết

Nghiệm thu đóng điện công trình Trụ sở làm việc phòng ngoại tuyến thuộc Công An tỉnh Bình Thuận, hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp

Ngày 21/11 vừa qua, hạng mục: Đường dây trung thế và trạm biến áp thuộc công trình Trụ sở làm việc phòng ngoại tuyến thuộc Công An tỉnh Bình Thuận đã được đóng điện nghiệm thu hoàn thành. Quy mô công trình gồm một trạm biến áp 3x50kVA cấp điện phục vụ trụ sở làm việc được xây dựng mới tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Hình. Nghiệm thu đóng điện Công trình trên do Công An tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công Công ty TNHH Điện Tân Phát là đơn vị thi công./. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng 10/2023

Thực hiện theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam, với mục tiêu thực hiện chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng. Việc triển khai thực hiện có lộ trình theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực đã đảm bảo đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật, cũng như phù hợp với tình hình thực tế lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện. Hình: Kiểm tra điện kế điện tử Bước đầu (từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022), Công ty Điện lực Bình Thuận đã triển khai đối với các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng Năm 2023 tiếp tục triển khai đối với các khách hàng thuộc trạm biến áp công cộng (bao gồm khách hàng mua điện sinh hoạt và khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt) đã lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa đạt 100% (hoặc gần 100%). Cụ thể: Công ty Điện lực Bình Thuận đã thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối tháng trong tháng 7/2023 với số lượng 38.955 khách hàng, tháng 9/2023: 58.176 khách hàng và tiếp tục trong tháng 10/2023 sẽ thực hiện 30.128 khách hang. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số: Sản lượng điện khách hàng sử dụng trong thời gian tương ứng với lịch ghi chỉ số hiện tại sẽ được tính chung với sản lượng điện khách hàng sử dụng từ ngày ghi chỉ số hiện tại đến ngày cuối tháng để phát hành trong 01 hóa đơn tiền điện. Tiền điện được tính dựa vào sản lượng điện ghi nhận trên công tơ theo thời gian thực tế sử dụng và giá điện thực hiện theo quy định. Đối với khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt (áp dụng giá điện bậc thang) thì định mức sử dụng điện của từng bậc thang được điều chỉnh theo số ngày sử dụng điện thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ (theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công thương) nên đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng sử dụng điện. Thông tin về số ngày sử dụng, sản lượng điện tiêu thụ và giá điện thể hiện trên Hóa đơn tiền điện, Bảng kê chi tiết hóa đơn tiền điện. Kể từ tháng tiếp theo tháng thay đổi lịch ghi chỉ số: Lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng được thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng. Sản lượng điện sử dụng và tiền điện hàng tháng sẽ được tính trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng). Việc thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối cùng của tháng không những đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng mà còn thuận tiện cho khách hàng dễ nhớ ngày ghi chỉ số, dễ dàng kiểm tra, giám sát chỉ số, điện năng tiêu thụ theo đúng số ngày sử dụng trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối tháng) và chủ động kế hoạch thanh toán tiền điện hàng tháng. Bên cạnh đó cũng giúp ngành Điện đảm bảo việc thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán doanh thu bán điện phù hợp với chi phí theo hạch toán kế toán. Những phản ánh, thắc mắc trong quá trình sử dụng điện nói chung cũng như việc thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối cùng của tháng, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001006/19009000, Email: cskh@evnspc.vn, Ứng dụng CSKH EVNSPC hoặc liên hệ Điện lực quản lý bán điện trên địa bàn để được phục vụ. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 14/8/2023, Bộ Xây dựng ký xác thực Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó: ♦ Hợp nhất các Nghị định: - Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 09/2/2021 - Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023. ♦ Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết quy định tại Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. ♦ Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP. 2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Nghị định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài. File đính kèm

Xem chi tiết

Thiết kế và tham gia thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Nhánh rẽ đường dây trung thế 3 pha và trạm biến áp 3 pha 3000KVA – 22/0,4KV Công Ty Cổ Phần Sữa Thông Thuận”

Vừa qua, Công ty cổ phần sữa Thông Thuận là Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình “Nhánh rẽ đường dây trung thế 3 pha và trạm biến áp 3 pha 3000kVA – 22/0,4kv công ty cổ phần sữa Thông Thuận”. Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa của Việt Nam những năm gần đây có sự phát triển năng động, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho đời sống kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu trong nước, từng bước thay thế các mặt hàng sữa nhập khẩu và tham gia xuất khẩu với sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Bên cạnh đó, ngành đã có nhiều đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân và ổn định tình hình xã hội, trở thành một mắt xích quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam. Quy mô công trình gồm xây dựng mới một trạm biến áp 3 pha 3000kVA – 22/0,4kv( Trạm kiosh ), đường dây trung thế có 2 đoạn dây trên không và dây đi ngầm với tổng chiều dài là 165m. Hình 1: Nhánh rẽ đường dây trung thế 3 pha và trạm biến áp 3 pha 3000kVA – 22/0,4kv công ty cổ phần sữa Thông Thuận. Sau khi các bên kiểm tra thực địa, các bên thống nhất công trình đã được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đúng theo quy định hiện hành. Công trình đã được Điện lực Tuy Phon đóng điện bàn giao Chủ đầu tư đưa vào vận hành. Hình 2: Trạm Kiosh 3000kVA, Công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thiết kế và tham gia đơn vị thi công, Công ty TNHH kỹ thuật tự động An Dương là đơn vị thi công chính./.

Xem chi tiết

Nghiệm thu bàn giao hạng mục “Di dời đường dây trung thế và trạm biến áp” thuộc công trình “Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết”

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết, đại diện Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu bàn giao hạng mục“Di dời đường dây trung thế và trạm biến áp” thuộc công trình “Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết”. Sau khi các bên kiểm tra thực địa, các bên thống nhất công trình đã được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đúng theo quy định hiện hành và công trình đủ điều kiện để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình sau khi hoàn thành đã góp phần giải quyết tình trạng ùn tắt giao thông, chống ngập úng tại vị trí nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông và chỉnh trang tạo mỹ quan đô thị thành phố Phan Thiết. Hình. Nút giao thông đường Nguyễn Hội – Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết sau khi được cải tạo Hạng mục công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công, Công ty TNHH Khuyết Thanh là đơn vị thi công./.

Xem chi tiết

Nghiệm thu kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi)

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân, đại diện Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi). Quy mô công trình từ km96+510 – km97+645 của QL55 mới khoảng 1129 mét, được đầu tư xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng với 30 bộ đèn led công suất 200W và 01 trạm biến áp 1 pha 15kVA cấp nguồn. Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành các khối lượng của công việc và đang hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công. Sau khi các bên kiểm tra thực địa, các bên thống nhất công trình đã được thi công đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được Phê duyệt, đúng theo Quy định hiện hành và công trình đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo. Dự kiến công trình sẽ được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 năm 2023. Hình. Nghiệm thu kỹ thuật điện chiếu sáng Tân Nghĩa, Hàm Tân Công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công, Công ty Cổ phần Trường Long là đơn vị thi công./. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 500kVA thuộc công trình Tòa nhà trung tâm đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận”

Vừa qua, Đài phát thanh – truyền hình Bình Thuận là chủ đầu tư đã thực hiện công tác bàn giao mặt bằng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 500kVA” thuộc công trình “Tòa nhà trung tâm đài phát thanh - truyền hình bình thuận”. Quy mô hạng mục này gồm xây dựng mới máy phát điện có công suất 500kVA, cấp điện cho Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận phòng khi mất điện. Hình. Một máy phát điện 500kVA – 220/380V của thương hiệu nổi tiếng Máy phát điện hiện là một trong những thiết bị vô cùng hữu ích trong cuộc sống hiện đại. Vì thế, việc sử dụng một chiếc máy phát điện để dự phòng khi mất điện là rất cần thiết với các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và nhất là đối với những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, truyền thông của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận. Hạng mục công trình trên do Đại diện Trung tâm kiến trúc Miền Nam là đơn vị thiết kế, Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Thiện Quang là đơn vị thi công, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận thực hiện quản lý dự án cho Chủ đầu tư./.

Xem chi tiết

Bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi)

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân, đại diện Chủ đầu tư cùng các thành phần liên quan đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ tuyến đường Quốc lộ 55 mới, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Nghĩa (theo hướng từ Quốc lộ 1 trở về thị xã La Gi). Chiều dài tuyến đường từ Km 96+510 đến Km 97+645 của Quốc lộ QL55 khoảng 1.129 mét, được đầu tư xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng với 30 bộ đèn led công suất 200W và 01 trạm biến áp 1 pha 15kVA cấp nguồn. Mục tiêu đầu tư xây dựng của công trình này nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Hàm Tân. Dự kiến công trình trên sẽ xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2023. Hình. Bàn giao mặt bằng thi công Công trình trên do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm tra và tư vấn giám sát thi công, Công ty Cổ phần Trường Long là đơn vị thi công./.

Xem chi tiết

Khảo sát thiết kế hạng mục “TRẠM biến áp 320Kva” thuộc Dự án “Nâng cấp, sửa chữa Sân vận động tỉnh”

Năm 2022, Đội bóng đá tỉnh Bình Thuận được thăng hạng lên A1. Để chuẩn bị cho giải bóng đá A1 năm 2023, theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp của Tổng Cục thể dục thể thao thì sân vận động tỉnh Bình Thuận hiện hữu không đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, cần nâng cấp, cải tạo đầu tư mới một số hạng mục. Quy mô đầu tư Dự án gồm 04 trụ đèn chiếu sáng cao khoảng 30 m trạm biến áp, máy phát điện, dây dẫn điện, các phụ kiện kèm theo Thay mới lớp đất và mặt sân cỏ, lắp hệ thống tưới nước tự động cho mặt sân cỏ, vệ sinh hệ thống mương thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 17.982 triệu đồng. Nguồn vốn từ Vốn xổ số kiến thiết (nguồn vốn điều chuyển nội bộ 7.000 triệu đồng và nguồn dự phòng) của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hình. Sân vận động tỉnh Hiện trạng tại Dự án chưa có trạm biến áp cấp nguồn riêng, đang sử dụng chung với nguồn điện dân sinh tại khu vực. Với quy mô tổng công suất tiêu thụ điện và dự kiến phát sinh phụ tải sau này của của Dự án thì việc đầu tư trạm biến áp cấp nguồn là cần thiết. Vì vậy dự kiến thiết kế lắp 01 trạm biến áp 3 pha 320kVA cấp điện cho cả Dự án. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận liên danh với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng SPC để thực hiện Dự án trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư./. Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết

Nghiệm thu kỹ thuật hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh

Nhà máy nước Măng Tố có công suất thiết kế khoảng 1.100 m3/ngày, được đầu tư và đưa vào sử dụng vào năm 2013 do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý vận hành cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Măng Tố và một số khu dân cư Bắc Ruộng. Năm 2021, Hệ thống nước Măng Tố được nâng cấp đầu tư xây dựng tại Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của ủy ban Nhân dân tinh Bình Thuận và Quyết định số 407/QĐ-SKHĐT ngày 28 tháng 9 năm 2022 cùa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận với các hạng mục như: Cụm xử lý nước được nâng cấp từ 1.100 m3/ngày lên 1.500 m3/ngày Trạm bơm cấp 1 bao gồm: Nhà trạm, thiết bị, hệ thống điện trung thế và trạm biến áp, hàng rào bảo vệ và sân đường nội bộ… Trong đó, hệ thống điện trung thế và trạm biến áp có quy mô đường dây trung thế 22KV, 3 pha 4 dây với tổng chiều dài 1.887 mét sử dụng dây cáp nhôm lõi thép bọc ACXH.70mm2 cho dây pha và dây nhôm trần lõi thép AC.50mm2 cho dây trung tính trạm biến áp: một trạm 3x25KVA, treo ba máy biến áp 1 pha 25KVA – 12,7/0,2KV trên trụ BTLT 14,0 mét vừa được nghiệm thu kỹ thuật. Hình. Đóng điện nghiệm thu kỹ thuật trạm biến áp Hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận là chủ đầu tư, Công ty TNHH Phú Thành là nhà thầu thi công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận là nhà thầu tư vấn giám sát./.

Xem chi tiết

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

Ngày 03/03/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD về hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Theo đó, thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình. Về đối tượng áp dụng, thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác. Riêng đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó. Hình. Kiểm tra trạm biến áp Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2023 và thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình./. (Kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD) Phòng Tư Vấn

Xem chi tiết