Bộ Công Thương giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021

Ngày 30/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 3536/QĐ-BCT về việc giao kế hoạch kính phí khuyến công quốc gia đợt 1 năm 2021.

 

Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị năm 2020

 

Theo quyết định, năm 2021 Bộ Công Thương đã phê duyệt cho tỉnh Bình Thuận 01/02 đề án nhóm Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong chế biến nước mắm với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 600/1200 triệu đồng Sở Công Thương đăng ký kế hoạch năm 2021.

Như vậy, kinh phí khuyến công quốc gia đợt 1 giao năm 2021 chỉ bằng 1/3 so với năm 2020, đặt ra nhiệm vụ trong năm TTKC cần tiếp tục xây dựng đề án để đăng ký bổ sung. Cùng với các đề án khuyến công địa phương được phê duyệt  thì năm 2021 kinh phí khuyến công dự kiến tổ chức thực hiện là 1,680 tỷ đồng./.

Phòng Hành chính – Tổng hợp