Chi bộ Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị quán triệt tuyên truyền các tài liệu, văn bản cấp trên

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 13/8/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương tại Công văn số 52-CV/ĐU ngày 20/8/2020.

Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại hội trường Sở Công Thương, Chi bộ Trung tâm Khuyến công đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của cấp trên cho toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

 

 

Tại Hội nghị, viên chức, người lao động được phổ biến các văn bản gồm: Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 08/7/2020cua3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban chấp hành trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 04- KH/ĐUK ngày 14/7/2020 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 16/7/2020 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số văn bản khác.

Hội nghị quán triệt đợt này đã giúp cho toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm Khuyến công nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và nội dung chỉ đạo cấp trên để thực hiện; từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến văn bản cấp trên và phục vụ tốt cho công tác chuyên môn… Cũng tại Hội nghị, đại diện phòng Hành chính – Tổng hợp cũng đã phổ biến một số văn bản cấp trên và vận động CBVCNLĐ tham gia tích cực các hoạt động của lãnh đạo Trung tâm Khuyến công phát động, tạo sự đồng thuận cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Phòng Hành chính Tổng hợp