Trung tâm Khuyến công thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19

Thực hiện các chỉ đạo của cấp