Kế hoạch số 77/KH-STTTT ngày 27/12/2017 của Sở TTTT tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 4999/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện CT số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của TT CP
Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 4999/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2013 – 2020.
Xem toàn  văn của Kế hoạch tại đây: 77 KH-STTTT 27.12 KH tang cuong trien khai xd co so du lieu quoc gia ve dan cu 2013-2020.signed.signed.pdf