Thông báo khảo sát nhu cầu xây dựng kế hoạch khuyến công và sản xuất sạch hơn năm 2020 tại các huyện, thị xã và thành phố

Căn cứ Thông tư 36/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT; Trong đó có quy định thời gian gửi hồ sơ kế hoạch khuyến công quốc gia trình Sở Công Thương xem xét thẩm định cơ sở trước ngày 20/6/2019;

Để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch khuyến công và sản xuất sạch hơn năm 2020 và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian. Trung tâm Khuyến công đề nghị Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng các địa phương quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn mình quản lý có nhu cầu cần được hỗ trợ kinh phí khuyến công theo các nội dung như: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ đào tạo nghề…để đưa vào kế hoạch hỗ trợ khuyến công năm 2020.

Lưu ý: đối với dạng đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, cần tập trung khảo sát các cơ sở CNNT có sản phẩm tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, đặc biệt ưu tiên hơn đối với các dạng đề án nhóm được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương (đề án nhóm là đề án có từ 02 đối tượng thụ hưởng trở lên thực hiện cùng một nội dung hoạt động khuyến công).

2. Danh sách tổng hợp gửi về Trung tâm Khuyến công trước ngày 10/5/2019. Theo đó, Trung tâm Khuyến công sẽ tổng hợp danh sách và chủ động lên lịch phối hợp với các Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng các huyện để tổ chức đi tư vấn, thẩm tra thực tế tại các cơ sở và lập đề án khuyến công.

Mọi chi tiết xin liên hệ số diện thoại 0252.3833768, 0909.151719 (gặp Ông Nguyễn Quốc Huy – TP.TKNL&SXSH).

Trung tâm Khuyến công đề nghị Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng các địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.