Tỉnh Bình Thuận tham gia chuỗi hoạt động kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Một số hình ảnh Tỉnh Bình Thuận tham gia chuỗi hoạt động kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ