Phê duyệt kế hoạch kinh phí và ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020 với Cục Công Thương địa phương

Ngày 24/3/2020 Cục Công Thương địa phương có công văn số 254/CTĐP-QLKC thông báo về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020, theo đó, năm 2020 tỉnh Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện 03 đề án nhóm với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,8 tỷ đồng (Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). Cụ thể gồm các đề án:

- Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận tại phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát tại xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, với tổng kinh phí thực hiện là 1.467.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 600.000.000 đồng (mỗi cơ sở được hỗ trợ 300.000.000 đồng).

- Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thủy sản” của Công ty TNHH Nhã Loan tại phường Tân Thiện, thị xã La Gi và Công ty TNHH Thủy sản Tân Quý tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, với tổng kinh phí thực hiện là 1.543.600.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 600.000.000 đồng (mỗi cơ sở được hỗ trợ 300.000.000 đồng).

- Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” của Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết và Công ty TNHH Muối & Thương mại Gia Thịnh tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, với tổng kinh phí thực hiện là 1.430.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 600.000.000.

Ngày 31/3/2020, Cục Công Thương địa phương đã ký kết hợp đồng số 21/HĐ-CTĐP, số 22/HĐ-CTĐP, số 23/HĐ-CTĐP với Trung tâm Khuyến công về thực hiện các đề án KCQG năm 2020. Hiện Trung tâm Khuyến công đã triển khai ký kết hợp đồng thực đề án với 3 đơn vị thụ hưởng là Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận,  Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen và Công ty TNHH Muối & Thương mại Gia Thịnh, các cơ sở còn lại Trung tâm Khuyến công tiếp tục ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trong năm 2020.

 

Ký hợp đồng thực hiện đề án với Công ty CP in và bao bì Bình Thuận

 

Ký hợp đồng thực hiện với Công ty TNHH Muối và thương mại Gia Thịnh

 

Các đề án khuyến công quốc gia năm 2020 của tỉnh Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt sẽ tạo điều kiện và khuyến khích các cơ sở công nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp vào phần phát triển công nghiệp của tỉnh ổn định và bền vững. Đồng thời việc phê duyệt đề án sẽ tạo niềm tin cho các cơ sở có nhu cầu khi đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công, tạo sự lan toả hoạt động và chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp trên địa bàn để tiếp cận chính sách phát triển.

Phòng Khuyến công