Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát”

Triển khai Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019và Hợp đồng số 36/HĐ-CNĐP ngày 14/5/2019 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2019, trong đó có hỗ trợ kinh phí là 300 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát”.Qua thời gian triển khai thực hiện và sau khi đơn vị thụ hưởng đã đầu tư máy chặt tấm giấy vi tính lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công; Sáng ngày 26/8/2019, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân, Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton”.

Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành sớm hơn tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công.

Đề án đi vào hoạt động nhằm thay thế các máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, công suất thấp hiện đang sử dụng, qua đó giúp cơ sở hoàn thiện dần hệ thống máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất bao bì carton.

Phòng Khuyến công