Hoàn thành tổ chức tập huấn và tư vấn công tác khuyến công năm 2019

Triển khai thực hiện đề án “Tổ chức tập huấn và tư vấn chính sách khuyến công theo địa bàn năm 2019” theo Quyết định số 27/QĐ-SCT ngày 19/3/2019 của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận. Trong 03 ngày 26/4, 17 và 24/5 Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng 04 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh triển khai tổ chức tập huấn, tư vấn công tác khuyến công năm 2019 theo địa bàn cho các cán bộ phụ trách công tác khuyến công, cán bộ một số đoàn thể và các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các địa phương. Tham dự các lớp tập huấn có các học viên đến từ phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hội Nông dân, BCH Đoàn thanh niên huyện, xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của 04 huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh. Tại lớp tập huấn các cán bộ của Trung tâm Khuyến công đã phổ biến đầy đủ các chính sách khuyến công gồm: Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2018/NĐ-CP; Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ Công Thương về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí Khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kính phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tỉnh Bình Thuận và một số chính sách về tiết kiệm năng, sản xuất sạch hơn mới nhất hiện nay. Ngoài ra, các cán bộ cũng đã giới thiệu các hoạt động dịch vụ tư vấn của Trung tâm Khuyến công. Đồng thời tư vấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại địa phương cách lập, triển khai, thủ tục thực hiện đề án khuyến công; Quy trình xây dựng kế hoạch hàng năm, thủ tục để tiếp cận chính sách Khuyến công, Sản xuất sạch hơn và Tiết kiệm năng lượng của các cơ sở công nghiệp có nhu cầu.

          Cũng tại các lớp tập huấn này, các cán bộ và các cơ sở sản xuất công nghiệp tham dự cũng đã thảo luận, trao đổi những thắc mắc về khó khăn trong tiếp cận chính sách đã được các cán bộ Trung tâm hướng dẫn giải đáp cụ thể.

Phòng Hành Chính – Tổng Hợp