Ký kết hợp đồng thực hiện 02 đề án nhóm từ nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019; trong đó có phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện cho 02 đề án nhóm là “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” cho Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận; Công ty TNHH Bao bì Trung Phát và “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nước mắm” cho Công ty CP Chế biến & Xuất khẩu nước mắm Phan Thiết – Mũi Né; Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nước mắm Kim Ngư.

Ngày 14/5/2019, Cục Công Thương địa phương đã ký kết Hợp đồng số 36/HĐ-CTĐP, số 37/HĐ-CTĐP với Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thực hiện 02 đề án nhóm này với tổng kinh phí thực hiện là 3.024.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 1.200.000.000 đồng (mỗi đề án nhóm được hỗ trợ là 600.000.000 đồng)

Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến công đã triển khai ký kết Hợp đồng thực hiện các đề án KCQG năm 2019 với 04 đơn vị thụ hưởng là: Công ty CP In & Bao bì Bình Thuận, Công ty TNHH Bao bì Trung Phát, Công ty CP Chế biến & Xuất khẩu nước măm Phan Thiết – Mũi Né và Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất nước mắm Kim Ngư. 

Ký hợp đồng với Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận


Ký hợp đồng với Công ty TNHH Bao bì Trung Phát

Sau khi ký kết hợp đồng, Trung tâm Khuyến công đã hướng dẫn cơ sở các nội dung, điều khoản thực hiện theo hợp đồng và hồ sơ chứng từ trong việc thanh quyết toán. Dự kiến cuối tháng 9/2019 sẽ nghiệm thu và hoàn thành 02 đề án nhóm trên.

Đề án thực hiện sẽ góp phần giúp 04 cơ sở đổi mới máy móc thiết bị theo xu hướng hiện đại hóa, tiết kiệm sức lao động, tăng năng suất so với máy móc thiết bị củ hiện đang sử dụng.

Phòng Khuyến công