Trung tâm Khuyến công ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2019 với HTX Thanh long Hàm Đức

Triển khai thực hiện Quyết định số 3444/QĐ-UBND  ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2019 và Quyết định số 28/QĐ-SCT ngày 19/3/2019của Sở Công Thương về phê duyệt dự toán chi tiết cho đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu thanh long của HTX Thanh long Hàm Đức” với tổng kinh phí thực hiện đề án là 417.000.000 đồng, trong đó kinh phí KCĐP năm 2019 hỗ trợ là 150.000.000 đồng.

Chiều ngày 26/3/2019, Trung tâm Khuyến công đã triển khai việc ký kết hợp đồng thực hiện đề án KCĐP năm 2019 với đơn vị thụ hưởng có đề án được phê duyệt là HTX Thanh long Hàm Đức. Sau khi ký kết hợp đồng, Trung tâm Khuyến công đã hướng dẫn cơ sở các nội dung, điều khoản thực hiện theo hợp đồng và hồ sơ chứng từ trong việc thanh quyết toán. Theo HTX Thanh long Hàm Đức, dự kiến trong tháng 8/2019 sẽ mang máy móc thiết về lắp đặt và vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động sản xuất.

Đề án thực hiệntrong năm 2019 sẽ góp phần giúp cho HTX Thanh long Hàm Đức tăng năng suất sản phẩm, đáp ứng được các đơn hàng lớn của khách hàng và có khả năng đưa sản phẩm ra nước ngoài từng bước nâng cao trình độ công nghệ thiết bị của cơ sở.

Phòng TKNL&SXSH