Tuyên truyền về “Kết quả hoạt động khuyến công năm 2018 và định hướng năm 2019”

Thực hiện kế hoạch số: 2794/SCT-TTKC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Sở Công Thương về việc ban hành kế hoạch nội dung thực hiện chuyên mục Công Thương năm 2019 phát sóng trên Đài PTTH Bình Thuận.

Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Đài PTTH Bình Thuận thực hiện chuyên mục tháng 3 năm 2019 với chủ đề “Kết quả hoạt động khuyến công năm 2018 và định hướng năm 2019”, kết quả đã ghi hình và phỏng vấn trực tiếp một số cơ sở được hỗ trợ từ chương trình khuyến công và sử dụng một số hình ảnh tư liệu về các hoạt động khuyến công trong năm 2018.

Năm qua, hoạt động khuyến công triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt tập trung các nội dung chủ yếu gồm: Giới thiệu quảng bá tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các Hội chợ triển lãm cấp khu vực và tỉnh Bình Thuận; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất của các cơ sở và Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Đây là những nội dung trọng tâm triển khai trong những năm gần đây và nhất là tập trung vào hỗ trợ một cách hiệu quả ưu tiên các đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm lợi thế và sản phẩm công nghiệp phục vụ xuất khẩu của tỉnh. Công tác hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp đã từng bước được các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận ngày càng nhiều và áp dụng phát huy hiệu quả tại cơ sở.

Thông qua chương trình khuyến công, đã tạo thêm điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp tục phát triển sản xuất, khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân phát triển tại địa phương. Qua đó giúp cơ sở công nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kéo theo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và tiếp cận thiết bị công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại và tạo ra những sản phẩm có giá trị cao cho tỉnh nhà.
Đồng thời, Đài PTTH Bình Thuận còn phỏng vấn trực tiếp Ông Trương Hải Lâm - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Khuyến công thông tin về kết quả hoạt động khuyến công năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

Nội dung tuyên truyền này sẽ được Đài PTTH Bình Thuận phát sóng tại chuyên mục Công Thương vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16/3/2019, phát lại vào lúc 9g30 ngày 22/3/2019 hoặc xem lại tại wesite Đài PTTH Bình Thuận (www.binhthuantv.vn tại mục chuyên mục công thương) và trang Web Trung tâm Khuyến công tại địa chỉ: www.khuyencongbinhthuan.com.vn.

Phòng Khuyến công