Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton”

Triển khai Quyết định số 4256/QĐ-BCT ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 và Hợp đồng số 212/HĐ-CNĐP ngày 29 tháng 11 năm 2018 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2018, trong đó có hỗ trợ kinh phí là 200 triệu đồng đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát.

Sau khi Công ty TNHH Bao bì Trung Phát đã triển khai lắp đặt hoàn chỉnh máy móc thiết bị theo đúng nội dung đề án được phê duyệt; Ngày 20/12/2018, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hàm Tân, Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton”.


Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công.

Đề án được triển khai hoàn thành mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm so với phương pháp sản xuất thủ công hiện đang sử dụng, qua đó đáp ứng nhu cầu và mở rộng thị trường.

Phòng TKNL&SXSH