Ký kết hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia bổ sung đợt 3 năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 4256/QĐ-BCT ngày 13/11/2018 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018; trong đó có phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện cho 01 đề án là “Hỗ trợ ứng dụng máy bồi trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Bao bì Trung Phát; Địa chỉ tại Thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm tân.

Cục Công Thương địa phương đã ký kết Hợp đồng số 212/HĐ-CTĐP ngày 29/11/2018 với Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thực hiện đề án này với tổng kinh phí thực hiện là 550.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 200.000.000.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến công đã triển khai ký kết hợp đồng số284/HĐ-TTKC ngày 05/12/2018 thực hiện đề án KCQG năm 2018 với Công ty TNHH Bao bì Trung Phát.

    Sau khi ký kết hợp đồng, Trung tâm Khuyến công đã hướng dẫn cơ sở các nội dung, điều khoản thực hiện theo hợp đồng và hồ sơ chứng từ trong việc thanh quyết toán. Dự kiến giữa tháng 12/2018 sẽ nghiệm thu và hoàn thành đề án trên.

Đề án thực hiện sẽ góp phần giúp cơ sở nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm so với phương pháp sản xuất thủ công hiện đang sử dụng, qua đó đáp ứng nhu cầu và mở rộng thị trường.

Phòng TKNL&SXSH