Trung tâm Khuyến công tham dự Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2016
    Hội nghị trình diễn và nghiệm thu đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung khoáng tổng hợp
    Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hạt điều sau chế biến
    Chi bộ Trung tâm Khuyến công tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV về “nói đi đôi với làm”
    Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035
    Nghiệm thu hoàn thành đề án Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Nghị Đức
    Thực hiện chuyên mục công thương thàng 12/2016 với chủ đề “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong các trường học trên địa bàn tỉnh”